EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Archives jún 2014

Finančná úspora výrobcu FVE

Výhľadovo je možné očakávať na základe predchádzajúceho vývoja cenových relácií, že ceny technológie budú postupne klesať a ceny elektriny odoberanej z distribučnej sústavy budú mierne rásť. Znamená to postupné zvyšovanie motivácie pre koncových odberateľov, aby sa zaujímali o inštaláciu vlastných malých zdrojov energie a tým obmedzovali náklady na energiu. V dlhodobom horizonte bude inštalácia malých zdrojov atraktívna aj bez podpory z verejných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov EÚ.
Úspora výrobcu pri 80% vlastnej spotrebe vyrobenej energie pri priemernej jednotarifnej cene elektriny pre domácnosť 0,189 eur/kWh (bez domácností s elektrickým kúrením)

Technické podmienky budovania malých OZE

Technické podmienky budovania malých OZE
Aplikácia malých obnoviteľných zdrojov
Malé zdroje využívajúce OZE musia byť preferované u malých výrobcov, kde je predpoklad denného odberu vyrobenej energie na pokrytie vlastnej spotreby. V prípade výroby tepla nie je potrebné riešiť odbremenenie od legislatívnej záťaže, avšak je potrebné zachovať finančnú podporu čo Koncepcia rieši. Pre výrobu elektriny je významná potreba legislatívnej aj finančnej podpory a Koncepcia sa v ďalšom zameriava na výrobu elektriny z malých zdrojov. Priemerná spotreba elektriny v jednej domácnosti bola v roku 2012 na úrovni 2 355 kWh/rok. (Zdroj: MH SR na základe údajov od distribučných spoločností).
Využitie vyrobenej energie na pokrytie vlastnej spotreby spĺňajú trvale obývané bytové domy na Slovensku, ktorých je 64 615 so 764 100 bytmi a rodinné domy, ktorých je 774 203. Spolu obývané byty a domy tvoria 1 538 303 potenciálnych výrobcov a zároveň aj odberateľov vlastnej vyrobenej elektriny. Okrem toho je na Slovensku 57 464 domov, ktoré nie sú trvale obývané (chaty, chalupy).

Legislatívna úprava vyplývajúca z Koncepcie bude vytvárať tlak na maximálnu spotrebu vyrobenej elektriny z malého zdroja výrobcom v mieste výroby (spravidla v domácnosti), preto vyrobená elektrina prenikne do distribučnej sústavy len v malom množstve.
Pri navrhovanej zmene zákona (príloha č. 1) sa podporuje a hlavne zjednodušuje výstavba, pripojenie a prevádzka malých OZE a pri zavedení podpory zo štrukturálnych fondov EÚ je predpoklad, že na Slovensku môže ročne pribudnúť niekoľko tisíc malých zdrojov OZE využívajúcich slnečnú energiu na rodinných domoch s priemerným inštalovaným výkonom 2 kW (výroba cca 2 000 kWh ročne) a niekoľko stoviek zdrojov na bytových domoch s priemerným inštalovaným výkonom 10 kW (výroba cca 10 000 kWh ročne). Uvedený ročný prírastok nových malých zdrojov predstavuje menej ako jedno percento objektov z fondu bytov a domov.

Podstatným údajom je, že z plánovanej výroby 163 200 MWh/r je predpoklad, že pre vlastnú spotrebu bude využitých približne 50 – 80 % (81 600 – 130 560 MWh/r), ktoré nijako nezaťažia distribučnú sústavu, naopak, pozitívne ju ovplyvnia, pretože sa znížia straty pri prenose a distribúcii elektriny. Z hľadiska vlastníkov malých zdrojov je prínos najmä vo výraznom znížení závislosti na odbere elektriny z distribučnej sústavy, čo im prinesie aj finančnú úsporu nákladov na elektrinu.

4.2 Možnosti inštalácie na bytových domoch
Individuálna výstavba OZE v rámci bytových domov naráža na estetické, organizačné a bezpečnostné bariéry v rámci domu. Zatiaľ neoverenou možnosťou je inštalácia tenkovrstvových solárnych panelov napr. vo forme okenných žalúzií. Ďalším možným riešením je využitie malých OZE pre všetkých obyvateľov bytového domu.
Spoločné priestory domu
V každom bytovom dome sú spoločné priestory domu. Inštaláciou malého zdroja sa dá pokryť ročná spotreba elektriny spotrebovaná v spoločných priestoroch (osvetlenie, bytový vrátnik, malé obehové čerpadlá a čiastočne aj spotreba výťahu) použitím vyrobenej elektriny z OZE priamo, alebo v kombinácii s akumulovanou. Zároveň by bolo zabezpečené núdzové osvetlenie schodísk a ostatných spoločných priestorov (požiadavka STN 1838:2001) počas výpadku elektriny z distribučnej sústavy, čím sa zvýši bezpečnosť obyvateľov domu. Na toto napájanie nie je potrebné pripojenie do distribučnej sústavy.

Platné znenie zákona o energetike stanovuje, že podnikaním v energetike nie je výroba z malého zdroja v domácnosti pri dodržaní ďalších pravidiel. Spoločné priestory bytových domov nie je účelné v súčasnosti zahrnúť do pôsobnosti prvej etapy Koncepcie. Pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ďalšie kolektívne orgány, obce, a tiež pre malých podnikateľov je potrebné definovať nové pravidlá v II. etape Koncepcie. Ak si spoločenstvá vlastníkov bytov alebo iné orgány združujúce vlastníkov bytov inštalujú malé OZE v bytovom dome bez dodávky elektriny do distribučnej sústavy, budú mať možnosť požiadať o finančnú podporu výstavby malého OZE už v rámci I. etapy koncepcie. Je potrebné ústretovo nastaviť podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok.

Peniaze na zvyšovanie energetickej efektívnosti pre malé a stredné podniky.

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo schému finančnej pomoci na zníženie energetickej náročnosti v priemysle a nadväzujúcich službách. Mikro, malé a stredné podniky môžu z eurofondov získať grant napríklad na rekonštrukciu stavebných objektov, ich vykurovacích či klimatizačných systémov, osvetlenia či rozvodov energie, a to najmenej vo výške 5000 eur.

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo v pondelok (23.6.) schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich. Cieľom je dosiahnuť úspory energie a zvýšiť účinnosť využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov na energiu pri výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Oprávnenými prijímateľmi sú mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb, ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. eur. Mikropodniky sú bližšie definované ako podniky, ktoré zamestnávajú do 10 osôb a ich ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. eur.

Ide o MSP vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského, pričom pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo prijímateľa.

Indikatívny rozpočet celej schémy je vo výške 5 miliónov eur, pomoc je možné poskytnúť najneskôr 31. decembra 2015.

Najmenej €5000, až do 70 % výdavkov

Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci prijímateľovi je 5 000 eur. Maximálne výška pre jediný podnik nesmie podľa pravidiel schémy de minimis v priebehu troch fiškálnych rokov presiahnuť sumu 200 000 eur.

Za predpokladu dodržania tejto maximálnej výšky pomoci je maximálna intenzita príspevku stanovená nasledovne :
mikro- a malý podnik na Strednom a Východnom Slovensku – 70 % oprávnených výdavkov, stredný podnik na Strednom a Východnom Slovensku – 60 %,
mikro- a malý podnik na Západnom Slovensku (okrem Bratislavského kraja) – 60 % oprávnených výdavkov, stredný podnik – 50 %.

Oprávnené projekty

Pomoc je určený na viacero kategórií projektov. Jednak ide o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a nadväzujúcich služieb, a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov, rekonštrukciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov a tiež systémov osvetlenia.

Príspevok sa tiež poskytuje na zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia jej spotreby, na modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov, a systémov vonkajšieho osvetlenia areálov.

24. jún 2014 |   © energia.sk

Štátne dotácie na solárne panely

Informácia: Žiadosti o dotácie na obnoviteľné zdroje pre občanov Slovenska z prostriedkov EÚ budú môcť podávať občania Slovenska pravdepodobne v druhom polroku 2014 po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí, ktorú vyhlási MHSR. Výzva bude zverejnená v médiach. Bližšie informácie ako postupovať pred a po uplatnení žiadosti, budeme publikovať v čase vyhlásenia výzvy.

Slováci môžu dostať peniaze na vlastnú elektrinu. Od únie

Bratislava – Slováci si budú môcť vyrábať vlastnú elektrinu a Európska únia im na to prispeje. Ak sa domácnosť rozhodne umiestniť si na strechu napríklad slnečný panel, mohla by na jeho kúpu získať dotáciu približne vo výške 1 500 eur.
Štát preto v týchto týždňoch rokuje s Bruselom o tom, aby sme z nášho balíka eurofondov mohli vyčleniť sumu na podporu malých elektrární na strechách súkromných domov. Podľa informácií HN by na to únia mohla dať desiatky miliónov eur. “Ďalšie podrobné podmienky a rámce poskytnutia budú rozpracované až po schválení operačného programu Európskou komisiou,” odkázal hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano. Práve tento rezort by mal tieto peniaze v budúcnosti rozdeľovať.

Možno už v lete
Podľa neoficiálnych informácií by ľudia mohli žiadať o podporu už od prvého júla. V praxi by domácnosť s priemernou spotrebou mohla vďaka vlastnému zdroju elektriny ušetriť 300 eur ročne. Znamená to, že investícia do slnečných panelov by sa jej vrátila približne po ôsmich rokoch.
“Finančná podpora bude nastavená v takej výške, aby sa návratnosť prostriedkov na vybudovanie zdroja s výkonom od 2 do 3 kW pohybovala na úrovni 7 až 10 rokov,” potvrdil podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny (Smer-SD). Práve exminister dopravy prišiel ešte minulý rok s nápadom dotovať malé strešné elektrárne.

Ako štát podporí malé strešné elektrárne
Domácnosti budú môcť žiadať o jednorazovú dotáciu približne 1 500 eur.
Investícia do elektrárne by sa im tak mala vrátiť do 7 až 10 rokov.
Štát preto rokuje o využití desiatok miliónov z eurofondov.
Zdroj:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Link