EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Peniaze na zvyšovanie energetickej efektívnosti pre malé a stredné podniky.

Peniaze na zvyšovanie energetickej efektívnosti pre malé a stredné podniky.

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo schému finančnej pomoci na zníženie energetickej náročnosti v priemysle a nadväzujúcich službách. Mikro, malé a stredné podniky môžu z eurofondov získať grant napríklad na rekonštrukciu stavebných objektov, ich vykurovacích či klimatizačných systémov, osvetlenia či rozvodov energie, a to najmenej vo výške 5000 eur.

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo v pondelok (23.6.) schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich. Cieľom je dosiahnuť úspory energie a zvýšiť účinnosť využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov na energiu pri výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Oprávnenými prijímateľmi sú mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb, ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. eur. Mikropodniky sú bližšie definované ako podniky, ktoré zamestnávajú do 10 osôb a ich ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. eur.

Ide o MSP vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského, pričom pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo prijímateľa.

Indikatívny rozpočet celej schémy je vo výške 5 miliónov eur, pomoc je možné poskytnúť najneskôr 31. decembra 2015.

Najmenej €5000, až do 70 % výdavkov

Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci prijímateľovi je 5 000 eur. Maximálne výška pre jediný podnik nesmie podľa pravidiel schémy de minimis v priebehu troch fiškálnych rokov presiahnuť sumu 200 000 eur.

Za predpokladu dodržania tejto maximálnej výšky pomoci je maximálna intenzita príspevku stanovená nasledovne :
mikro- a malý podnik na Strednom a Východnom Slovensku – 70 % oprávnených výdavkov, stredný podnik na Strednom a Východnom Slovensku – 60 %,
mikro- a malý podnik na Západnom Slovensku (okrem Bratislavského kraja) – 60 % oprávnených výdavkov, stredný podnik – 50 %.

Oprávnené projekty

Pomoc je určený na viacero kategórií projektov. Jednak ide o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a nadväzujúcich služieb, a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov, rekonštrukciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov a tiež systémov osvetlenia.

Príspevok sa tiež poskytuje na zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia jej spotreby, na modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov, a systémov vonkajšieho osvetlenia areálov.

24. jún 2014 |   © energia.sk

Kocmunda

Website: