Energická nezávislosť pre domácnosti.zo slnka

V súčasnosti asi ani neexistuje domácnosť, ktorá by si dokázala predstaviť čo i len na mesiac ostať bez elektrickej energie. Elektrická energia sa stala najdôležitejšou súčasťou v bežnom živote ľudí. Využívame ju denne takmer sústavne a stala sa doslova nevyhnutnou zložkou života každého človeka.

Fotovoltaické systémy (FVS) resp. fotovoltické elektrárne FVE.

slúžia na výrobu elektrickej energie.

Tieto energetické systémy sú určené hlavne pre domácnosti.

Ponúkame Vám možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností! Možnosť využiť energiu zo slnka! Ktorá patrí všetkým a pritom ju nikto nevlastní!!! Je nevyčerpateľná a je zadarmo!!! Taktiež je tu možnosť vďaka štátnemu výkupu ušetriť na účtoch za elektrinu. Navyše stanete sa ekologický. Prispejete k šetreniu životného prostredia a šetreniu energie!

Systém Grid On 

systém pripojený na verejnú sieť. Je to systém najčastejšie využívaný hlavne z dôvodu, že je pripojený na verejnú rozvodnú sieť. To mu dáva dve základné vlastnosti. Prvou je možnosť využívania el. energie zo siete v čase keď slnko nesvieti (v noci) alebo keď má veľmi nízku intenzitu (skoro ráno a neskôr večer prípadne pri extrémne zlých podmienkach počasia).

Tento  solárny systém je na Slovensku a v Európe najbežnejší a najvýhodnejší. Takýto fotovoltický systém sa inštaluje na strechy rodinných domov, ktoré už sú alebo budú pripojené na verejný elektrický rozvod distribučnej spoločnosti. Hlavným zmyslom týchto solárnych systémov je počas dňa vyprodukovať elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu, čím šetríte náklady na jej kúpu od energetických závodov. A prebytočná nespotrebovaná elektrická enregiu pretečie zdarma do DS.

Pre bežnú slovenskú modernú domácnosť so štandardnými energetickými nárokmi je takmer v každom prípade postačujúci fotovoltaický systém o výkone od 2 kW do 10 kW.
Je to dostatočný výkon na pokrytie bežného denného výdaju akejkoľvek domácnosti.

Popis pre systém GRID ON

Paralelne-pripojenie-fotovoltaika

Fotovoltické panely sa umiestňujú na streche domu.  

Panely sa spájajú do stringov a tak vytvárajú solárnu fotovoltickú elektráreň (FVE) resp. fotovoltické zariadenie. Takýto systém produkuje jednosmerné napätie, ktoré je cez rozvádzač FV Systému s istením privádzané do meniča.
V meniči sa transformuje na klasické sieťové napätie (AC), ktoré je následne privedené do hlavného domového rozvádzača HDR za Hl istič.

 

Hybridný systém.


Hybridná fotovoltaická elektráreň s akumuláciou do akumulátora, ktorá Vám zabezpečí určitú nezávislosť.

Elektrina získaná zo slnka je primárne použitá na chod spotrebičov v domácnosti. Prípadné prebytky elektrickej energie sú ukladané do akumulátorov.

Uloženú energiu je možné využiť, keď slnko nesvieti.

 

Malý zdroj s inštalovaným výkonom do 10 kWp

Malé rodinné elektrárne do 10 kW majú nárok na štátnu dotáciu z programu zelená domácnostiam. Maximálna výška podpory bez batérií je 1500 €.

Skrátenie času na vybavovanie pripojenia a menej byrokracie. To sú zákonom stanovené výhody malého zdroja na výrobu elektriny, ktoré môžu využívať domácnosti, ak väčšinu vyrobenej elektriny spotrebujú sami a zariadenia im nainštalujú inštalatéri s osvedčením.

Čo je „malý zdroj“

Podstatne menej administratívy ako v minulosti čaká domácnosti, ktoré sa rozhodnú pre inštaláciu malej fotovoltickej elektrárne s tým, že nebudú žiadať doplatok. To platí pre výrobu elektriny v tzv. malom zdroji s inštalovaným výkonom elektriny do 10 kW výrobcom, ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5 násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby. No každý si bude musieť poriadne zvážiť, aký výkon si dá nainštalovať, pretože bude chcieť väčšinu elektriny spotrebovať priamo v domácnosti. Je to možné, ak domácnosť upraví svoje správanie a zváži investíciu do akumulačného zdroja, v ktorom bude môcť prebytok elektriny vyrobenej cez deň za slnečného počasia uskladňovať, aby ju mohla využiť neskôr.

Koľko energie vám vyrobí vaša solárna elektráreň?

Množstva energie, ktoré môžeme fotovoltickou elektrárňou získať je závislé od množstva dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré sa v priebehu roka mení, preto sa pri fotovoltaických článkoch udáva špičkový výkon Wp. Zaujímavým údajom pri výpočte sú stredné hodnoty výkonu slnečného žiarenia v jednotlivých oblastiach a úrovne slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu 1m2 pri sklone 35 stupňov v našich podmienkach v závislosti na ročnej dobe.

SolarGIS-Solar-map-Slovakia-sk

Elektrickú energiu, ktoré je možné získať v priebehu jedného dňa z článku je možné určiť na základe nasledujúceho vzťahu:

P (kWh/deň) = kWP.kWh/m2/deň.η
Kde: kWP – je špičkový výkon článku uvedený v kW
KWh/deň – je úroveň slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu 1m2/deň
η – je účinnosť celého systému, táto býva zvyčajne 80% pre systémy pripojené na elektrickú sieť.

Nominal power of the PV system: 1.0 kW (crystalline silicon)

výroba-fotovoltika
Ed: Priemerná denná výroba elektriny z daného systému (kWh)
Em: Priemerná mesačná výroba elektriny z daného systému (kWh)
Hd: Priemerný denný úhrn globálneho žiarenia na meter štvorcový prijaté moduly daného systému (kWh/m2)
Hm: Priemerný súčet globálneho žiarenia na meter štvorcový obdržané moduly daného systému (kWh/m2)
Fotovoltické elektráreň pre vlastnú spotrebu, výkon 3 kWp
P1100648