Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť EU-POWER s.r.o. venuje maximálnu pozornosť bezpečnosti spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a dodržiavaniu zásad zákonného spracúvania osobných údajov a predchádzaniu neoprávneným zásahom do práv fyzických osôb.

V súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o ochrane osobných údajov).

Prevádzkovateľ:

obchodné meno: EU-POWER s.r.o.

sídlo: Hlavná 15/24, 952 01 Vráble

Kontakt: +421 908 548 551,  Web. stránka: www.eu-power.sk, Faceobook: EU-POWER

 • poskytuje dotknutým osobám nasledujúce informácie o ich právach pri spracúvaní osobných údajov a o prístupe prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb,
 • na webovej stránke spoločnosti je k dispozícii kontaktný dotazník.

Spracovateľské činnosti (Účel spracúvania osobných údajov):

Prevádzkovateľ za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečenia svojej podnikateľskej činnosti potrebuje poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb – FO a spracúva ich za týmito účelmi.

Jednak ide o osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, osobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, stravovania, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany života a zdravia vrátane požiarnej ochrany, poistenia zamestnancov a s tým súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov, plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových alebo účtovných predpisov, plnenie zákonných povinností súvisiacich s vypracovávaním zmlúv, správa registratúry a archivácia a pod. Prevádzkovateľ ďalej spracúva aj osobné údaje spoločníkov, svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov.

Spoločnosť vedie Záznamy o spracovateľských činnostiach, kde je uvedený zoznam spracovávaných osobných údajov:

 • Spracúvanie osobných údajov z dôvodu zmluvných povinností:
 • Spracúvanie osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
 • Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:
 • Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov:

Dotknutými osobami sú najmä:

 1. a) potenciálni zamestnanci spoločnosti , zamestnanci spoločnosti, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby dočasne pridelení zamestnanci,
 2. b) účastníci právnych vzťahov FO (zmluvných, súdnych a pod.) s prevádzkovateľom,
 3. c) iné FO na základe právnych základov ustanovených Zákonom (súhlas dotknutej osoby, zmluva, resp. osobitný zákon),
 4. de) obchodní partneri – fyzické osoby na základe zmlúv medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
 5. f) spoločníci a štatutári,
 6. g) spotrebitelia – zákazníci FO
 7. h) návštevníci , osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa

Práva dotknutých osôb:

Právo na informácie , Právo na opravu , Právo na vymazanie, Právo na obmedzenie spracúvania , Právo na prenosnosť údajov, Právo na námietku, Právo na sťažnosť

Sťažnosť môžu dotknuté osoby uplatniť priamo v spoločnosti EU-POWER s.r.o. oznámením na adrese sídla spoločnosti, prípadne na e-mailovej adrese: info@eu-power.sk. Ak nebudete spokojní s vybavením sťažnosti u nás, máte právo podať návrh na začatie konania na kontrolný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 27 Bratislava 27, príp. na európsky orgán dohľadu.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: info@eu-power.sk.

Vo Vrábloch, dňa: 27.1.02023