Zelená domácnostiam

Fotovoltické panely dotácia (rodinné domy).

Rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) až po spustení nového národného projektu Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého bude v rokoch 2023 až 2029 k dispozícii vyše 181 miliónov eur z európskych a národných zdrojov z Programu Slovensko.

Poskytovanie pomoci sa bude riadiť všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami. Domácnosť si vyberie vhodné zariadenie zo zoznamu oprávnených zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž.

Pre potreby nového národného projektu Zelená domácnostiam bude vytvorený nový zoznam zariadení, pretože sa zmenili technické požiadavky na podporované zariadenia, a tiež nový zoznam zhotoviteľov, ktorí so SIEA podpíšu zmluvu o preplácaní poukážok.

Pripravovaný národný projekt nadväzuje na tri národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli od roku 2015 financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na podporu v týchto projektoch bolo vydávanie poukážok v marci 2023 pozastavené. Podrobné informácie o podpore poskytovanej v rámci končiacich projektov sú zverejnení v časti Archív: Zelená domácnostiam 2015 – 2023.

Nový národný projekt Zelená domácnostiam bude financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027.  Projekt je súčasťou  v opatrenia 2.2.3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

V pokračovaní projektu z rokov 2015 až 2023, ktorý je rovnako zameraný  na využívanie malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch, je k dispozícii na poukážky  181 miliónov EUR z európskych a národných zdrojov.

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a veterné turbíny a zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Zelená domácnostiam pomáha domácnostiam prekonávať ekonomickú bariéru spôsobenú dlhšou návratnosťou malých zariadení na využívanie OZE, ako aj prekážku spôsobenú pomerom ich nákupnej ceny k reálnej kúpyschopnosti obyvateľstva.

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam budú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorý SIEA zverejní v priebehu augusta 2023.

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Programu Slovensko. Základné rámce pomoci boli stanovené v rámci Opatrenia 2.2.3. Podpora využívania OZE v domácnostiach, ktorý sa týka všetkých regiónov Slovenska.

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE v budovách na bývanie, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré sú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom.

Nevyhnutnou podmienkou spustenia podpory je vytvorenie zoznamu oprávnených zariadení, ktorých inštalácia bude podporovaná. Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení SIEA zverejnila 8. augusta 2023, registrácia zariadení bude otvorená od 17. augusta 2023

Dokumenty na stiahnutie:

Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, účinné od 17.8.2023, zverejnené 17.8.2023 (pdf, 695kb) 

Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam – usmernenie , zverejnené 17.8.2023 (pdf, 660kb)