EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Odborná montáž systému
Viac ako 50 MW inštalácií
11 rokov na trhu.
Inštalácia fotovoltiky na kľúč
Inštalácia FV systému na kľúč vrátanie dotácie a virtuálnej batérie.
Kvalitné fotovoltické komponenty
30 ročná záruka na fotovoltické panely. 10 ročná záruka na meniče.

Naše služby

Naša spoločnosť EU-POWER s.r.o. dlhodobo poskytuje služieb v oblasti zelenej energie, predovšetkým návrhom, projekčnou činnosťou a následne výstavbe fotovoltických elektrární na kľúč. Vzhľadom k našim dlhoročným skúsenostiam s týmito zdrojmi energie je naša firma partnerom, na ktorého sa môžu zákazníci obracať pri riešení energetických potrieb v oblasti znižovania nákladov na elektrinu v rodinných domoch i komerčných budovách. Portfólio našich služieb zahŕňa tiež zvyšovanie efektivity existujúcich aj nových elektrární doplnením akumulácie.

Taktiež sa venujeme elektroinštaláciám, výrobe rozvádzačov, dodávke elektro inštalačného materiálu, distribúcii a montáži inteligentných elektroinštalácií, výrobe, dodávke a servisu UPS-záložných systémov a distribúcii batérie pre rôzne aplikácie.

Fotovoltické systémy -  inštalácia fotovoltaického systém na kľúč od profesionálov.

Fotovoltika pre firmu

Lokálny zdroj je výroba elektriny na vlastnú spotrebu.
Vďaka fotovoltickému zdroju znížite vysoké faktúry za elektrinu.

Fotovoltika pre dom

Energická nezávislosť pre domácnosti. Znížite mesačné výdavky za energie.

Fotovoltika na kľúč

Vybavíme za Vás kompletnú administrativu pre malý zdroj a lokálny zdroj. Náš tím vybavuje pre zákazníkov v rámci výstavby FV elektrární tiež všetku potrebnú administratívu. Za zákazníkov podávame žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a pripravujeme všetky podklady pre ÚRSO, OKTE. Vďaka dlhoročnej skúsenosti s výstavbou fotovoltických elektrární rôznych výkonov a typov garantujeme našim zákazníkom splnenie všetkých technických podmienok pre pripojenie systému do distribučnej siete. BEZPROBLÉMOVÝ SERVIS: V spolupráci s výrobcami technológií zaisťuje profesionálny a rýchly záručný a pozáručný servis. V rámci dlhodobých vzťahov a garanciou pre našich zákazníkov vykonávame tiež pravidelné revízie vrátane servisu.

Dotácie na solárne panely pre firmu.

Dotácie pre firmu

Dotácie na solárne panely 3500 €.

Dotácie pre domácnosť

Naše najnovšie realizácie

Výber projektov na kľúč ktoré realizujme , alebo sme realizovali.

Potrebujete poradiť?

Ako vybrať vhodné riešenie pre dom, alebo firmu? Napíšte nám.

Referencie

Posledné referencie zákazníkov:

Najnovšie informácie

Informácie:

Dotácie spustené.

Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke.

Slovenská inovačná a energetická agentúra po zavedení nových funkcionalít opäť otvorila informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam. V ďalšej fáze bude postupne spustená aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok. K dispozícii je dostatok finančných prostriedkov, domácnosti majú na vypísanie žiadostí čas.

„Informačný systém bol rozšírený o viaceré funkcionality, ktoré domácnostiam uľahčujú zadávanie nových žiadostí a umožňujú taktiež jednoducho aktualizovať údaje v žiadostiach, ktoré si zaregistrovali v minulosti. V Zelenej domácnostiam sme zachovali overené postupy a pridali sme niekoľko vylepšení,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Ľubica Šimková.

Zásadnou zmenou je, že domácnosti majú v novom systéme dlhší čas na výber zariadenia. Pri vypisovaní žiadosti už nemusia uvádzať konkrétny typ zariadenia, stačí si zvoliť druh a inštalovaný výkon. Výrobný typ zariadenia zadajú zhotovitelia až po inštalácii do žiadosti o preplatenie poukážky. Domácnosti si môžu žiadosti až do vydania poukážok upravovať.

Na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je v projekte do roku 2029 vyčlenených 151,6 milióna eur. Poradie registrácie a ani aktivácie žiadostí nie je v tejto fáze dôležité. Príspevky z projektu financovaného z Programu Slovensko je možné využiť na fotovoltické systémy, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, kotly na biomasu a veterné turbíny, ktoré boli inštalované po 30.10.2023. K dispozícii sú aktualizované všeobecné podmienky podpory a manuál k registrácii poukážok. O novinkách bude SIEA informovať na webinári, z ktorého bude zverejnený videozáznam.

Ako využiť poukážku

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Inštalácie je možné realizovať od 30.10.2023. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne  v termínoch, ktoré budú uvedené v osobitných podmienkach podpory. Zverejnené budú v krátkom čase. Pozrite si harmonogram projektu.

Ako postupovať,  aby ste mohli využiť poukážku, sa dozviete v nasledujúcich 10 krokoch.

1 . Zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov

2. Overte si, aký obnoviteľný zdroj energie je pre vašu domácnosť vhodný

3

Vyberte si zariadenie a uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom

4

Zariadenie je možné nainštalovať pred registrovaním a vydaním žiadosti o poukážku

5

Zaregistrujte žiadosť o poukážku

Vypočítajte si hodnotu poukážky zelená domácnostiam

Vypočítajte si hodnotu poukážky

Orientačný výpočet predpokladanej maximálnej hodnoty poukážky

 1. Vyberte okres podľa miesta inštalácie.
 2. Vyberte obec podľa toho, kde sa miesto inštalácie nachádza. Pokiaľ sa obec nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO), predpokladaná hodnota bude automaticky navýšená o 15%.
 3. Vyberte požadovaný druh zariadenia.
 4. Uveďte požadovaný, zhotoviteľom navrhovaný, výkon vybraného zariadenia.
 5. V prípade inštalácie fotovoltických panelov a veterných turbín uveďte aj spotrebu elektriny za rok podľa poslednej vyúčtovacej faktúry. V prípade fakturácie energie v kratších intervaloch, vychádzajte zo súčtu 12-tich mesiacov. Hodnota poukážky sa pri zariadeniach s inštalovaným výkonom nad 3 kW bude meniť aj v závislosti od uvedenej ročnej spotreby elektriny. 
 6. V prípade, že inštaláciou bezemisného zariadenia (slnečný kolektor, fotovoltický panel, tepelné čerpadlo alebo veterná turbína) ukončíte používanie tuhého paliva a ste schopný to preukázať aj fotodokumentáciou, potvrďte zvýhodnenie výberom „áno“.
 7. Inštalácia v oblasti ORKO sa zobrazuje automaticky, na základe zadanej  obce.
 8. V rámci údajov o hodnote poukážky sa vám zobrazí sadzba, podporiteľný výkon a aj predpokladaná maximálna hodnota poukážky.

 

Kalkulačka

 

Ako využiť poukážku zelená domácnostiam

Ako postupovať, aby ste mohli využiť poukážku sa dozviete v nasledujúcich 10 krokoch.

1

Zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov

Uistite sa, či môžete získať poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach.

Základnou podmienkou, ktorú musí domácnosť splniť, je preukázanie, že vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo inú budovu, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt, prípadne, že je spoluvlastníkom bytového domu v niektorom z regiónoch Slovenska. Rozhodujúce je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva. Či je vaša domácnosť oprávnená využiť podporu, môžete konzultovať v poradenských centrách Zelená domácnostiam, ale aj priamo s oprávnenými zhotoviteľmi.
Registrácia oprávnených zhotoviteľov bola otvorená 30.10.2023. Ich zoznam pre nový projekt zatiaľ nie je k dispozícii a napĺňať sa bude len postupne. Zoznam oprávnených zhotoviteľov, ktorí zabezpečovali inštalácie v končiacom projekte, je k dispozícii v archíve.

ČO JE NOVÉ?

Za rodinný dom sa považuje rozostavaná stavba rodinného domu  respektíve iné budovy slúžiace na rodinné bývanie domácnosti, ktoré nie sú na liste vlastníctva zapísané ako rodinný dom, ale napríklad rekreačný dom, záhradný dom  a podobne, kde má oprávnený žiadateľ evidovaný trvalý pobyt.

2

Overte si, aký obnoviteľný zdroj energie je pre vašu domácnosť vhodný

Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania. Ak sa chcete v problematike zorientovať, využite bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v poradenských centrách v Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline, Košiciach a v Bratislave.

Základné informácie o výhodách a obmedzeniach jednotlivých druhov zariadení sú k dispozícii na stránke SIEA v časti Zelená domácnostiam. Poradiť o vhodnosti druhu zariadenia sa môžete aj priamo so zhotoviteľmi. No oslovte určite viacerých a informácie si preverujte z rôznych zdrojov. Na webových stránkach a propagačných materiáloch nemusia byť uvedené všetky dôležité informácie.

3

Vyberte si zariadenie a uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom

Vyžiadajte si technické návrhy a cenové ponuky od zhotoviteľov a vyberte si riešenie, ktoré vyhovuje vašim požiadavkám a finančným možnostiam. Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o preplatenie poukážky, ktorú podáva zhotoviteľ.

Preverte si u zhotoviteľa, či vybrané zariadenie spĺňa požadované technické podmienky a či je uvedené v Zozname podporovaných zariadení pre nový projekt Zelená domácnostiam. Zariadenia do neho pribúdajú podľa toho, ako sú doručované žiadosti o ich registráciu.

V spolupráci s vybraným zhotoviteľom si ešte raz overte, či spĺňate všetky požiadavky na oprávnenosť žiadosti a nevyhnutné kritériá na vydanie poukážky a ubezpečte sa, dokedy je schopný zariadenie dodať a nainštalovať a lehotu si dohodnite aj zmluvne. V žiadosti o poukážku už neuvádzate výrobcu zariadenia ani presný typ. Konkrétny druh vášho zariadenia uvedie zhotoviteľ až pri podávaní žiadosti o preplatenie poukážky. Inštaláciu podľa vašich požiadaviek by mal zhotoviteľ zrealizovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zmluvu so zhotoviteľom uzatvorte písomnou formou. Nezabudnite si vopred preveriť, či vás chráni aj pri vysporiadavaní prípadných nedostatkov alebo problémov pri inštalácii. Pomôžu vám pritom odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii, ktoré pripravila SIEA.

ČO JE NOVÉ?

 1. Na výber zariadenia bude viac času. Výrobcu a konkrétny typ zariadenia už nemusí domácnosť zadávať do žiadosti o poukážku, uvedie ich až zhotoviteľ do žiadosti o preplatenie poukážky.
 2. Pribudla možnosť využiť podporu aj na veterné turbíny, ale pre všetkých záujemcov platí povinnosť mať k inštalácii súhlasné stanovisko pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie.
 3. Poukážku je možné využiť na inštaláciu kotla na pelety v prípade, že nahradí kotol na uhlie. Nie je možné získať podporu na inštaláciu kotlov na splyňovanie dreva, kotlov na drevené brikety a drevnú štiepku.
4

Zariadenie je možné nainštalovať pred registrovaním a vydaním žiadosti o poukážku

Ak si chcete nechať zariadenia nainštalovať ešte pred tým, ako budete mať poukážku, môžete tak urobiť, avšak termín inštalácie môže byť najskôr od 30.10.2023. Nový informačný systém prostredníctvom, ktorého bude možné žiadať a vydávať poukážky, bude spustený v prvom štvrťroku 2024. Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.

ČO JE NOVÉ?

Zariadenie je možné inštalovať už pred podaním žiadosti o poukážku, konkrétne od 30. októbra 2023, kedy boli zverejnené všeobecné podmienky podpory nového projektu Zelená domácnostiam

5

Žiadosť o poukážku stačí registrovať po otvorení inovovaného informačného systému

Registračný formulár na vyplnenie žiadosti v novom projekte Zelená domácnostiam zatiaľ nie je dostupný. Ak ste vyplnili alebo vyplníte registračný formulár v pôvodnom systéme, SIEA vás po otvorení inovovaného informačného systému elektronicky vyzve, aby ste svoju žiadosť aktualizovali a potvrdili splnenie podmienok. Pôvodný elektronický formulár nie je prístupný pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji, pretože v projekte Zelená domácnostiam v predchádzajúcom období neboli  tieto domácnosti oprávnené žiadať o poukážky. Upozorňujeme, že formulár na registráciu žiadostí neobsahuje aktuálne podmienky podpory, ani údaje o výške podpory. Preto odporúčame s vypĺňaním žiadosti počkať na spustenie nového informačného systému. Finančných prostriedkov na poukážky je dostatok a na poradie vybavovania žiadostí o vydanie poukážky nebude mať vplyv, či ste žiadosť vyplnili v pôvodnom alebo v inovovanom systéme. Ak napriek k tomu chcete žiadosť zaregistrovať, môžete využiť pôvodný video návod k podávaniu žiadosti a manuál pre domácnosti.

6

Zašlite aktivačný kód zhotoviteľovi

Ak sa rozhodnete vyplniť žiadosť v pôvodnom informačnom systéme, po vyplnení formulára žiadosti bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná verifikačná správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Až po potvrdení záujmu je žiadosť v pôvodnom systéme zaregistrovaná. Následne dostanete e-mailovú správu o zaradení žiadosti do zásobníka, ktorý je dostupný na stránke projektu v časti Žiadosti čakajúce na aktiváciu a vydanie poukážky. Jej súčasťou budú prístupové údaje do elektronického formulára na úpravu žiadosti. Vo formulári na úpravu žiadosti v časti 5 nájdete aj aktivačný kód, ktorý bude potrebné zaslať zhotoviteľovi po spustení inovovaného informačného systému, aby mohol aktivovať vydanie poukážky.

7

Zhotoviteľ bude môcť aktivovať vydanie poukážky po otvorení inovovaného informačného systému

Po spustení nového informačného systému bude môcť zhotoviteľ zadať aktivačný kód a zobrazia sa mu údaje o mieste inštalácie, ktoré môže skontrolovať. Nový informačný systém už bude automaticky preverovať správnosť údajov podľa toho, čo je uvedené v katastri nehnuteľností.

Aj pri novom systéme bude platiť, že zhotoviteľ má aktivovať vydanie poukážky až vtedy, keď si je istý, že inštalácia bude zrealizovaná do ukončenia platnosti poukážky, teda do 90 kalendárnych dní od jej vydania

8

SIEA poukážku vytlačí a pošle domácnosti

Po otvorení registrácie žiadostí v novom informačnom systéme bude SIEA vydávať poukážky priebežne v týždenných intervaloch. Predpokladaný termín spustenia informačného systému je v prvom štvrťroku 2024. Po vydaní poukážky vám SIEA zašle informačný e-mail. Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, bude domácnosti doručená poštou v dvoch tlačených vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA

9

Ak získate poukážku, do 90 dní ju treba uplatniť u zhotoviteľa

Poukážka bude v novom projekte platná 90 kalendárnych dní od dátumu vydania. Počas tohto obdobia musí domácnosť zmluvu podpísať, poukážku uplatniť u konkrétneho zhotoviteľa, odovzdať mu podpísanú zmluvu o využívaní poukážky a zhotoviteľ musí po inštalácii zariadenia požiadať o preplatenie poukážky.

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybaví zhotoviteľ. Zaväzuje ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpísal pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu.

10

SIEA žiadosť o preplatenie posúdi, ak je výsledok pozitívny, preplatí poukážku zhotoviteľovi

Obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti je definovaný v samostatnom usmernení. Súčasťou žiadosti je aj fotodokumentácia inštalácie, ktorú zhotoviteľ vkladá do informačného systému. Jej rozsah a štruktúra sú opísané v manuáli pre zhotoviteľov.

SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.

 

 

 

 

 

Spolupracujeme