EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Technické podmienky budovania malých OZE

Technické podmienky budovania malých OZE

Technické podmienky budovania malých OZE
Aplikácia malých obnoviteľných zdrojov
Malé zdroje využívajúce OZE musia byť preferované u malých výrobcov, kde je predpoklad denného odberu vyrobenej energie na pokrytie vlastnej spotreby. V prípade výroby tepla nie je potrebné riešiť odbremenenie od legislatívnej záťaže, avšak je potrebné zachovať finančnú podporu čo Koncepcia rieši. Pre výrobu elektriny je významná potreba legislatívnej aj finančnej podpory a Koncepcia sa v ďalšom zameriava na výrobu elektriny z malých zdrojov. Priemerná spotreba elektriny v jednej domácnosti bola v roku 2012 na úrovni 2 355 kWh/rok. (Zdroj: MH SR na základe údajov od distribučných spoločností).
Využitie vyrobenej energie na pokrytie vlastnej spotreby spĺňajú trvale obývané bytové domy na Slovensku, ktorých je 64 615 so 764 100 bytmi a rodinné domy, ktorých je 774 203. Spolu obývané byty a domy tvoria 1 538 303 potenciálnych výrobcov a zároveň aj odberateľov vlastnej vyrobenej elektriny. Okrem toho je na Slovensku 57 464 domov, ktoré nie sú trvale obývané (chaty, chalupy).

Legislatívna úprava vyplývajúca z Koncepcie bude vytvárať tlak na maximálnu spotrebu vyrobenej elektriny z malého zdroja výrobcom v mieste výroby (spravidla v domácnosti), preto vyrobená elektrina prenikne do distribučnej sústavy len v malom množstve.
Pri navrhovanej zmene zákona (príloha č. 1) sa podporuje a hlavne zjednodušuje výstavba, pripojenie a prevádzka malých OZE a pri zavedení podpory zo štrukturálnych fondov EÚ je predpoklad, že na Slovensku môže ročne pribudnúť niekoľko tisíc malých zdrojov OZE využívajúcich slnečnú energiu na rodinných domoch s priemerným inštalovaným výkonom 2 kW (výroba cca 2 000 kWh ročne) a niekoľko stoviek zdrojov na bytových domoch s priemerným inštalovaným výkonom 10 kW (výroba cca 10 000 kWh ročne). Uvedený ročný prírastok nových malých zdrojov predstavuje menej ako jedno percento objektov z fondu bytov a domov.

Podstatným údajom je, že z plánovanej výroby 163 200 MWh/r je predpoklad, že pre vlastnú spotrebu bude využitých približne 50 – 80 % (81 600 – 130 560 MWh/r), ktoré nijako nezaťažia distribučnú sústavu, naopak, pozitívne ju ovplyvnia, pretože sa znížia straty pri prenose a distribúcii elektriny. Z hľadiska vlastníkov malých zdrojov je prínos najmä vo výraznom znížení závislosti na odbere elektriny z distribučnej sústavy, čo im prinesie aj finančnú úsporu nákladov na elektrinu.

4.2 Možnosti inštalácie na bytových domoch
Individuálna výstavba OZE v rámci bytových domov naráža na estetické, organizačné a bezpečnostné bariéry v rámci domu. Zatiaľ neoverenou možnosťou je inštalácia tenkovrstvových solárnych panelov napr. vo forme okenných žalúzií. Ďalším možným riešením je využitie malých OZE pre všetkých obyvateľov bytového domu.
Spoločné priestory domu
V každom bytovom dome sú spoločné priestory domu. Inštaláciou malého zdroja sa dá pokryť ročná spotreba elektriny spotrebovaná v spoločných priestoroch (osvetlenie, bytový vrátnik, malé obehové čerpadlá a čiastočne aj spotreba výťahu) použitím vyrobenej elektriny z OZE priamo, alebo v kombinácii s akumulovanou. Zároveň by bolo zabezpečené núdzové osvetlenie schodísk a ostatných spoločných priestorov (požiadavka STN 1838:2001) počas výpadku elektriny z distribučnej sústavy, čím sa zvýši bezpečnosť obyvateľov domu. Na toto napájanie nie je potrebné pripojenie do distribučnej sústavy.

Platné znenie zákona o energetike stanovuje, že podnikaním v energetike nie je výroba z malého zdroja v domácnosti pri dodržaní ďalších pravidiel. Spoločné priestory bytových domov nie je účelné v súčasnosti zahrnúť do pôsobnosti prvej etapy Koncepcie. Pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ďalšie kolektívne orgány, obce, a tiež pre malých podnikateľov je potrebné definovať nové pravidlá v II. etape Koncepcie. Ak si spoločenstvá vlastníkov bytov alebo iné orgány združujúce vlastníkov bytov inštalujú malé OZE v bytovom dome bez dodávky elektriny do distribučnej sústavy, budú mať možnosť požiadať o finančnú podporu výstavby malého OZE už v rámci I. etapy koncepcie. Je potrebné ústretovo nastaviť podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok.

Kocmunda

Website: