EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Finančná úspora výrobcu FVE

Finančná úspora výrobcu FVE

Výhľadovo je možné očakávať na základe predchádzajúceho vývoja cenových relácií, že ceny technológie budú postupne klesať a ceny elektriny odoberanej z distribučnej sústavy budú mierne rásť. Znamená to postupné zvyšovanie motivácie pre koncových odberateľov, aby sa zaujímali o inštaláciu vlastných malých zdrojov energie a tým obmedzovali náklady na energiu. V dlhodobom horizonte bude inštalácia malých zdrojov atraktívna aj bez podpory z verejných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov EÚ.
Úspora výrobcu pri 80% vlastnej spotrebe vyrobenej energie pri priemernej jednotarifnej cene elektriny pre domácnosť 0,189 eur/kWh (bez domácností s elektrickým kúrením)

Kocmunda

Website: