Dotácie na OZE 2015 informácie

Výška podpory pri zariadeniach na výrobu elektriny z OZE sa pri rešpektovaní maximálnej výšky dotácie bude pohybovať  v rozpätí od 20 – 50 % nákladov na inštaláciu. Pri získaní dotácie sa však stráca nárok na doplatok čiže nespotrebovaná, prebytočná elektrina sa bude do sústavy dodávať bezplatne. Pri týchto zariadeniach bude zároveň nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky prevádzkovateľa DS.

Slnko

V prípade fotovoltiky sa v zásade rozlišujú systémy

  • On-grid – dodávajú elektrinu do elektrizačnej sústavy
  • Off-grid (ostrovný systém) – bez pripojenia do distribučnej sústavy (DS), vyrobená elektrina sa ukladá do batérie; vyplatí sa tam, kde nie je k dispozícii sieť
  • Hybridné – kombinácia predchádzajúcich, pri výpadkoch v sústave je schopný ostrovnej prevádzky

Ceny systémov pre rodinné domy sa rámcovo pohybujú nasledovne:

On-grid 1kW

2 000 – 2 700 eur

On-grid 2,5 kW

4 750 – 6 500 eur

On-grid 5 kW

8 000 – 12 000 eur

Hybridný systém vr. akumulácie

2500 – 3500 eur na 1 kW

Zdroj: Pavol Šimon (SAPI) – prezentácia

Vietor

Dotácie sa majú poskytovať aj na malé veterné zdroje, avšak až v neskoršej fáze, resp. v druhom kole. Dôvodom sú aktuálne legislatívne obmedzenia. V súčasnosti totiž na Slovensku nie sú oprávnené osoby, ktoré by ich mohli inštalovať.

Ernest Ježík zo Slovenskej asociácie pre veternú energiu upozorňuje, že výkonové krivky strojov sú často sfalšované, najmä pri nekontrolovanom internetovom predaji. Pri lacných a nekvalitných čínskych zariadeniach bývajú proklamované výkony aj produkcia navyšované oproti realite niekedy aj o 50 %.

Veterné turbíny ponúkané na trhu zväčša dosahujú menovitý výkon pri rýchlosti vetra cca 12-14 m/s. Vzhľadom na to, že na plochých otvorených terénoch na Slovensku sa priemerná rýchlosť vetra pohybuje pod 4 m/s, je pre domáce podmienky potrebné, aby bola turbína optimalizovaná pre slabý vietor.

Pri úvahách o inštalácii turbíny je nutné si uvedomiť, že podliehajú stavebnému konaniu, v rámci ktorého bude treba deklarovať technický i legislatívny súlad zariadenia (napr. certifikátom CE). Okrem toho podľa zákona 24/2006 Z. z. aktuálne všetky veterné zdroje podliehajú úplnému procesu posudzovania vplyvu na životného prostredia (EIA), čo inštaláciu mikrozdrojov predražuje či priam znemožňuje. Aj tu je preto nutná zmena zákona vo forme stanovenia limitu pre mikrozdroje.

Všetky informácie o dotáciách pre využívanie OZE v domácnostiach vrátane pravidelne aktualizovaného zoznamu podporovaných zariadení nájdete na stránke projektu. Prezentácie zo seminárov nájdete na webstránke SIEA.

=======================================

Solárne kolektory (domy aj bytovky)
Solárne kolektory sa montujú najčastejšie na strechu (šikmú či plochú) alebo na fasády budov. Podľa typu je ich možné rozdeliť na:

štandardný plochý s meandrom, ktoré patria v Európe k najčastejšie používaným
plochý vákuový, ktorý je použiteľný aj pre špeciálne aplikácie a vhodný tiež do znečisteného prostredia
plochý s nízkym hydraulickým odporom
rúrový vákuový, pri ktorom sa cena a kvalita výrobkov na trhu značne líši – vyrába sa najmä v Číne
Pri výbere kolektorov treba zvážiť najmä objem spotreby energie a režim spotreby v rodinnom či bytovom dome, umiestnenie z hľadiska integrácie podľa typu strechy, disponibilné zásobníky, ako aj dĺžku spojovacích potrubí. Pri výbere kolektora je nutné sledovať aj hľadisko klimatických podmienok – napr. sneh sa viac drží na vákuovom type kolektora, zaberá väčšiu plochu zabraňujúcu prieniku svetla a tým spôsobuje nižšiu využiteľnosť daného zariadenia z hľadiska výroby energie.

Ján Tomčiak z Inštitútu pre energeticky pasívne domy na workshope SIEA poukázal aj na ceny termických systémov v slovenských podmienkach (bez DPH). Pri solárnych zariadeniach na rodinných domoch prepočítal ceny v závislosti na plochu kolektorov takto:

4 m2

Cca 750 – 790 € / m2

6 m2

Cca 620 – 680 € / m2

8 m2

Cca 600 – 630 € / m2

Rozdiel v cene za systémy s dotáciou a bez nej sa odhadujú nasledovne:

Tomciak_SIEA_koolektory_porovnanie_RD

Tomciak_SIEA_koolektory_porovnanie_BD

Zdroj: Ing. Ján Tomčiak (IEPD) – prezentácia

Stredoslovenská distribúcia a pripájanie malých zdrojov

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., (SSE-D) ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) v súčasnosti bežne povoľuje pripájanie malých zdrojov do 10 kW pre sektor domácnosti. Pre takýto zdroj platí podmienka, že elektrina vyrobená takýmto zdrojom je určená výhradne na vlastnú spotrebu odberného miesta, do ktorého je toto zariadenie na výrobu elektriny pripojené. Za týmto účelom musí prevádzkovateľ malého zdroja vykonať také technické opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie tejto podmienky.

Pri fotovoltických zariadeniach je nutnou podmienkou existencia nehnuteľnosti (so strechou alebo obvodovými múrmi pre inštaláciu fotovoltického zariadenia – FVZ), pričom táto nehnuteľnosť musí byť zapísaná v katastri nehnuteľnosti súpisným číslom.

Nemáme žiadny zoznam „schválených“ invertorov, či už ide o klasické alebo hybridné, pokiaľ žiadateľ predloží certifikát o zhode na invertor a generátor.

Podstatné je, aby inštalované zariadenia malého zdroja spĺňali nami stanovené podmienky, z ktorých ako najdôležitejšiu uvádzame:

– Invertor musí mať integrovanú sieťovú ochranu (napäťovo frekvenčnú), ktorá zabezpečí odpojenie zdroja od distribučnej sústavy v čase jej beznapäťového stavu. Účelom sieťovej ochrany je ochrana života a zdravia pracovníkov PDS pracujúcich na vypnutej sieti. SSE-D   pre účely sieťovej ochrany akceptuje ochrany v invertore a nepožaduje samostatné ochranné zariadenie. Uvedená možnosť neplatí pre malé zdroje, ktoré nie sú do inštalácie pripojené pomocou certifikovaného trojfázového alebo jednofázového invertora: točivé generátory veterných turbín, vodných elektrární, kogeneračných jednotiek, trojfázové (resp. dvojfázové) vyvedenie výkonu FVZ pomocou trojice (resp. dvojice) samostatných jednofázových invertorov, prípadne ak ide o kombináciu uvedených zdrojov.

Nižšie uvádzame odkaz na kompletné platné Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy na našej internetovej adrese – podmienky pre malé zdroje sú špecifikované na stranách 22 až 23:

http://www.sse.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/sluzby_zakaznikom/firmy_a_organizacie/dokumenty_na_stiahnutie/Technicke%20podmienky%20platne%20od%2001072015.pdf

Najčastejšie príčiny neschválenia žiadosti pre pripojenie malého zdroja zo strany PDS sú nasledovné:

– pri fotovoltických zariadeniach neexistencia nehnuteľnosti zapísanej v katastri súpisným číslom. Ide o administratívne ľahko napraviteľný nedostatok (zápisom skolaudovanej nehnuteľnosti do katastra, prípadne predložením Rozhodnutia stavebného orgánu o určení súpisného čísla ešte pred kolaudáciou nehnuteľnosti).

– žiadateľ o pripojenie malého zdroja nie je odberateľom elektrickej energie v domácnosti. Pre žiadateľov, ktorí chcú aj napriek uvedenému nedostatku využívať obnoviteľnú energiu, sme od 1.7.2015 v Technických podmienkach zaviedli možnosť pripojenia tzv. podporného zdroja (podmienky sú uvedené v spomínanej dokumentácii – viď na stranách 24 až 29).

Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pre schválenie žiadosti o pripojenie malého zdroja nepožaduje predloženie projektovej dokumentácie, postačuje jednopólová schéma a revízna správa.

ZDROJ:www.solarnenovinky.sk

Dotácie na solárne systémy nové informácie

Otázky a odpoveďe pre dotácie:

Existujú nejaké podmienky rozdeľovania dotácií podľa zariadení? Sú vydané na konkrétne zariadenia finančné limity?

Finančné limity stanovené nie sú. Cieľom projektu je prostredníctvom podpory inštalácií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach zabezpečiť celkový inštalovaný výkon 55 MW. Podpora pre jednotlivé druhy zariadení sa počas trvania projektu môže odvíjať od toho, akým spôsobom vedia tieto prispievať k napĺňaniu tohto cieľa, ako aj k celkovému rozvoju tzv. nízkouhlíkového hospodárstva.

Zoznam registrovaných zariadení bude zverejnený najskôr po 60-dňovej lehote od podania prvých žiadostí. Otázka je, či je registrácia zariadení časovo obmedzená?

Registrácia zariadení nie je časovo obmedzená. Je a bude otvorená počas celého obdobia trvania národného projektu Zelená domácnostiam.

Kedy predpokladáte otvorenie registrácie zhotoviteľov? Bude sa otvárať ihneď, alebo sa predpokladá otvorenie s nejakým časovým omeškaním?

Registrácia zhotoviteľov sa bude otvárať spolu so zverejnením zmluvy.

V často kladených otázkach je uvedené: V prípade rodinného domu bude domácnosť nespotrebovanú elektrinu z podporených inštalácií dodávať do distribučnej sústavy bezodplatne. V prípade, že distribučná sústava nie je schopná prebytočnú elektrinu odobrať, musí domácnosť rešpektovať podmienky pripojenia v danej lokalite. Znamená to, že distribučná spoločnosť nemusí tento zdroj pripojiť?

Vždy to závisí od lokality a od podmienok konkrétnej distribučnej spoločnosti. Ak inštalácia vyžaduje pripojenie k distribučnej sústave, je nevyhnutné splniť technické podmienky stanovené distribučnou spoločnosťou. Aj z dôvodu eliminácie možných komplikácii pri uzatváraní zmluvy s distribučnou spoločnosťou sme do zoznamu oprávnených výdavkov v prípade fotovolatiky (a veterných turbín) zaradili aj zariadenie na obmedzovanie dodávky elektriny do sústavy.

 

 

Štát podporí inváziu solárov do domov miliónmi eur

Vláda vyčlenila 115 miliónov eur z Únie pre ľudí, ktorí budú chcieť pre seba vyrábať zelenú energiu.

Kto dnes zvažuje namontovať si na strechu solárne panely alebo kúriť kotlom na biomasu, oplatí sa mu počkať.

Vláda sa rozhodla motivovať ľudí, ktorí si chcú vyrábať vlastnú elektrinu a sľubuje im uhradiť časť nákladov.

Na tento účel vyčlenila nebývalo vysokú sumu: sto miliónov eur z úniových fondov plus 15 miliónov z domáceho rozpočtu.

„Prvýkrát budú môcť aj obyčajní občania masovo získať európske dotácie. Doteraz si o ne mohli žiadať len firmy či štátne inštitúcie,“ tvrdí podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny.

Na európske milióny by mohol v nasledujúcich šiestich rokoch siahnuť takmer každý, kto sa rozhodne prevádzkovať vlastný zdroj zelenej energie – solárne panely a veterné turbíny na výrobu elektriny alebo kotly na biomasu či tepelné čerpadlá na vykurovanie a ohrev vody.

Dotácia by mu mala pokryť zhruba štvrtinu nákladov.

Príklad? V prípade solárnych panelov, o ktoré bude podľa úradníkov najväčší záujem, by domácnosť pri dnešných cenách mohla získať približne 1500 eur.

„Dotácia však bude predstavovať vždy len menšiu časť nákladov. Väčšinu si žiadateľ bude stále hradiť sám,“ podotýka Vážny.

solarny stem tatry
Ušetríte, sľubuje štát

Program so strohým názvom „Podpora malých obnoviteľných zdrojov“ musí v najbližších týždňoch ešte schváliť Európska komisia, no už sa pripravuje.

Úradníci dolaďujú príslušné manuály a štátna Slovenská inovačná a energetická agentúra už má v teréne vlastných expertov, ktorí záujemcov o chystanom projekte informujú.

„Dá sa predpokladať, že počas budúceho roka si prví záujemcovia budú môcť podať žiadosti o dotácie,“ odhadol hovorca Maroš Stano z ministerstva životného prostredia, pod ktoré program spadá.

Lákadlom majú byť predovšetkým nižšie účty za energie

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/7415554/stat-podpori-invaziu-solarov-do-domov-milionmi-eur.html#ixzz3EzCWazrf

Prvé dotácie na solárne panely dostanú domácnosti na jeseň

solárne panely

Už čoskoro má štát začať rozdeľovať prvé dotácie na vykurovanie či výrobu elektriny z celkovo stomiliónovej sumy určenej pre slovenské domácnosti. Potvrdila to hovorkyňa podpredsedu vlády pre veľké investície Ľubomíra Vážneho Sylvia Belešová.

Dotácie na vykurovanie v celkovej výške 100 miliónov eur by do roku 2020 malo získať až 70–tisíc domácností.

„Očakávame, že prvé platby sa zrealizujú na jeseň tohto roka,“ vyhlásila Belešová a dodala, že presný termín ešte nie je známy. „Do prípravy zasahuje viacero faktorov, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť,“ podotkla Vážneho hovorkyňa. Zatiaľ nie je známa ani presná výška príspevku. Pri predchádzajúcej vlne dotácií na zelené energie dostávali domácnosti napríklad pri kúpe kotla na pelety tisícový príspevok, pričom náklady na kúpu a montáž kotla boli asi 3 500 eur.

Dotácie na kotly spaľujúce drevo či drevné pelety totiž začal rozdávať už prvý Ficov kabinet. Neskôr sa však peniaze minuli a v súčasnosti musia ľudia platiť za kotol na biomasu alebo slnečné panely plnú sumu.

Dotácie v celkovej výške 100 miliónov eur by do roku 2020 malo získať až 70–tisíc domácností. Európske peniaze budú určené na malé slnečné elektrárne, malé veterné turbíny, ale aj na výrobu tepla v slnečných kolektoroch, tepelných čerpadlách či v kotloch na biomasu.

Aj v novej vlne však budú príspevky relatívne veľkorysé. Podľa Belešovej totiž budú nastavené tak, aby sa investícia domácnostiam vrátila do siedmich až desiatich rokov. „Napríklad pri paneloch vyrábajúcich elektrinu zo slnka by mala byť dotácia vo výške 1 500 eur, pričom celý systém s výkonom 3 kilowatty dnes bežne stojí necelých 5 000 eur,“ spresňuje hovorkyňa podpredsedu vlády.

V Česku spustilo vyhlásenie o možnosti podávať žiadosti o dotáciu hystériu. Najmä na severovýchode Čiech ľudia stáli v radoch aj cez noc. Báli sa, že sa im peniaze neujdú. Na Slovensku by však podobná situácia nemala nastať, peniaze budú rozdeľované celoplošne a získať by ich mali desaťtisíce ľudí.

Vyplácané budú zo štrukturálnych fondov Európskej únie, čo bude prvenstvo spomedzi okolitých štátov. V Česku, Maďarsku ani v Poľsku totiž priamo do domácností štrukturálne fondy zatiaľ nešli. Práve to má byť dôvod, prečo sa žiadatelia ešte nemôžu uchádzať o peniaze. Podľa pôvodných plánov totiž mali byť dotácie prístupné už od prvého júla.

Vyplácanie peňazí bolo podmienené aj zmenou niektorých predpisov. Malí výrobcovia totiž v minulosti museli zaplatiť poplatok, ktorý distribučné spoločnosti žiadali za pripojenie takýchto zdrojov a za montáž špeciálnych elektromerov. Ľudia totiž na takto vyrobenej elektrine nebudú môcť zarábať a skokové zdraženia elektriny známe z minulosti by sa tak opakovať nemali. Vlastníci malých zdrojov už teraz nemajú právo na štedré výkupné ceny.

Bezplatné pripájanie sa však nepozdávalo napríklad Západoslovenskej energetike. „Ak má prevádzkovateľ distribučnej sústavy bezplatne realizovať pripojenie zariadenia vrátane meradla a rozpínacieho zariadenia, tak tieto náklady uhradia ostatní užívatelia distribučnej sústavy v cenách za distribúciu,“ podotkli energetici v pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona. Ľubomír Vážny to však odmietol s tým, že bezplatnú montáž meradla prevádzkovateľovi distribučnej sústavy vynahradí bezplatne dodaná elektrina od výrobcov.

Okrem poplatkov pri pripájaní nových zdrojov elektriny bola relatívne vysoká aj administratívna záťaž. „Malí výrobcovia museli pri pripájaní prejsť takým procesom, akoby do siete pripájali atómovú elektráreň,“ podotkol v minulosti pre Pravdu Vážny pri zdôvodňovaní zmeny legislatívy. Výroba elektriny z malých zdrojov sa preto už nepovažuje za podnikanie. Výrobca elektriny z malého zdroja napríklad nepotrebuje oprávnenie na podnikanie v energetike; rovnako nepotrebuje ani potvrdenie o pôvode elektriny. Elektrina vyrobená z malého zdroja je tiež oslobodená od dane z elektriny a na takého výrobcu sa nevzťahujú ani povinnosti týkajúce sa registrácie výrobcu ako platiteľa dane, podávania daňových priznaní alebo vedenia evidencie.

Medzi podmienkami na získanie dotácie má byť aj povinnosť montáže panelov profesionálnymi firmami. Školenia montážnikov prebiehajú už od začiatku roka, a tak by nemal byť problém s nedostatkom konkurencie a tým aj s privysokým cenám či dlhými čakacími lehotami. Dôvodom na túto podmienku je, že v minulosti nakúpilo mnoho ľudí nekvalitné zariadenia, ktoré spôsobovali energetikom problémy, či priamo ohrozovali životy alebo zdravie používateľov kotlov na biomasu. Slovenská inovačná a energetická agentúra tiež už niekoľko týždňov posiela do rôznych miest a obcí „zelený domček“ so slnečnou a veternou elektrárňou i ďalšími technickými novinkami, ktoré umožňujú znížiť spotrebu energie v domácnosti a využívať obnoviteľné zdroje energie. Spolu so „zeleným domčekom“ ľudia môžu získať aj rady od energetických expertov agentúry.

Vďaka predchádzajúcemu programu dotácií bolo v slovenských domácnostiach v rokoch 2009 až 2011 nainštalovaných celkovo 5 410 solárnych systémov v rodinných domoch a 39 v bytovkách. Príspevok na kotol na biomasu získalo 1 427 domácností. Celkovo bolo medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna eur.

Autor : Pravda.sk

http://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/323393-vlada-odklepla-strategiu-obnovy-budov/
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Finančná úspora výrobcu FVE

Výhľadovo je možné očakávať na základe predchádzajúceho vývoja cenových relácií, že ceny technológie budú postupne klesať a ceny elektriny odoberanej z distribučnej sústavy budú mierne rásť. Znamená to postupné zvyšovanie motivácie pre koncových odberateľov, aby sa zaujímali o inštaláciu vlastných malých zdrojov energie a tým obmedzovali náklady na energiu. V dlhodobom horizonte bude inštalácia malých zdrojov atraktívna aj bez podpory z verejných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov EÚ.
Úspora výrobcu pri 80% vlastnej spotrebe vyrobenej energie pri priemernej jednotarifnej cene elektriny pre domácnosť 0,189 eur/kWh (bez domácností s elektrickým kúrením)

Technické podmienky budovania malých OZE

Technické podmienky budovania malých OZE
Aplikácia malých obnoviteľných zdrojov
Malé zdroje využívajúce OZE musia byť preferované u malých výrobcov, kde je predpoklad denného odberu vyrobenej energie na pokrytie vlastnej spotreby. V prípade výroby tepla nie je potrebné riešiť odbremenenie od legislatívnej záťaže, avšak je potrebné zachovať finančnú podporu čo Koncepcia rieši. Pre výrobu elektriny je významná potreba legislatívnej aj finančnej podpory a Koncepcia sa v ďalšom zameriava na výrobu elektriny z malých zdrojov. Priemerná spotreba elektriny v jednej domácnosti bola v roku 2012 na úrovni 2 355 kWh/rok. (Zdroj: MH SR na základe údajov od distribučných spoločností).
Využitie vyrobenej energie na pokrytie vlastnej spotreby spĺňajú trvale obývané bytové domy na Slovensku, ktorých je 64 615 so 764 100 bytmi a rodinné domy, ktorých je 774 203. Spolu obývané byty a domy tvoria 1 538 303 potenciálnych výrobcov a zároveň aj odberateľov vlastnej vyrobenej elektriny. Okrem toho je na Slovensku 57 464 domov, ktoré nie sú trvale obývané (chaty, chalupy).

Legislatívna úprava vyplývajúca z Koncepcie bude vytvárať tlak na maximálnu spotrebu vyrobenej elektriny z malého zdroja výrobcom v mieste výroby (spravidla v domácnosti), preto vyrobená elektrina prenikne do distribučnej sústavy len v malom množstve.
Pri navrhovanej zmene zákona (príloha č. 1) sa podporuje a hlavne zjednodušuje výstavba, pripojenie a prevádzka malých OZE a pri zavedení podpory zo štrukturálnych fondov EÚ je predpoklad, že na Slovensku môže ročne pribudnúť niekoľko tisíc malých zdrojov OZE využívajúcich slnečnú energiu na rodinných domoch s priemerným inštalovaným výkonom 2 kW (výroba cca 2 000 kWh ročne) a niekoľko stoviek zdrojov na bytových domoch s priemerným inštalovaným výkonom 10 kW (výroba cca 10 000 kWh ročne). Uvedený ročný prírastok nových malých zdrojov predstavuje menej ako jedno percento objektov z fondu bytov a domov.

Podstatným údajom je, že z plánovanej výroby 163 200 MWh/r je predpoklad, že pre vlastnú spotrebu bude využitých približne 50 – 80 % (81 600 – 130 560 MWh/r), ktoré nijako nezaťažia distribučnú sústavu, naopak, pozitívne ju ovplyvnia, pretože sa znížia straty pri prenose a distribúcii elektriny. Z hľadiska vlastníkov malých zdrojov je prínos najmä vo výraznom znížení závislosti na odbere elektriny z distribučnej sústavy, čo im prinesie aj finančnú úsporu nákladov na elektrinu.

4.2 Možnosti inštalácie na bytových domoch
Individuálna výstavba OZE v rámci bytových domov naráža na estetické, organizačné a bezpečnostné bariéry v rámci domu. Zatiaľ neoverenou možnosťou je inštalácia tenkovrstvových solárnych panelov napr. vo forme okenných žalúzií. Ďalším možným riešením je využitie malých OZE pre všetkých obyvateľov bytového domu.
Spoločné priestory domu
V každom bytovom dome sú spoločné priestory domu. Inštaláciou malého zdroja sa dá pokryť ročná spotreba elektriny spotrebovaná v spoločných priestoroch (osvetlenie, bytový vrátnik, malé obehové čerpadlá a čiastočne aj spotreba výťahu) použitím vyrobenej elektriny z OZE priamo, alebo v kombinácii s akumulovanou. Zároveň by bolo zabezpečené núdzové osvetlenie schodísk a ostatných spoločných priestorov (požiadavka STN 1838:2001) počas výpadku elektriny z distribučnej sústavy, čím sa zvýši bezpečnosť obyvateľov domu. Na toto napájanie nie je potrebné pripojenie do distribučnej sústavy.

Platné znenie zákona o energetike stanovuje, že podnikaním v energetike nie je výroba z malého zdroja v domácnosti pri dodržaní ďalších pravidiel. Spoločné priestory bytových domov nie je účelné v súčasnosti zahrnúť do pôsobnosti prvej etapy Koncepcie. Pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ďalšie kolektívne orgány, obce, a tiež pre malých podnikateľov je potrebné definovať nové pravidlá v II. etape Koncepcie. Ak si spoločenstvá vlastníkov bytov alebo iné orgány združujúce vlastníkov bytov inštalujú malé OZE v bytovom dome bez dodávky elektriny do distribučnej sústavy, budú mať možnosť požiadať o finančnú podporu výstavby malého OZE už v rámci I. etapy koncepcie. Je potrebné ústretovo nastaviť podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok.

Peniaze na zvyšovanie energetickej efektívnosti pre malé a stredné podniky.

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo schému finančnej pomoci na zníženie energetickej náročnosti v priemysle a nadväzujúcich službách. Mikro, malé a stredné podniky môžu z eurofondov získať grant napríklad na rekonštrukciu stavebných objektov, ich vykurovacích či klimatizačných systémov, osvetlenia či rozvodov energie, a to najmenej vo výške 5000 eur.

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo v pondelok (23.6.) schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich. Cieľom je dosiahnuť úspory energie a zvýšiť účinnosť využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov na energiu pri výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Oprávnenými prijímateľmi sú mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb, ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. eur. Mikropodniky sú bližšie definované ako podniky, ktoré zamestnávajú do 10 osôb a ich ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. eur.

Ide o MSP vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského, pričom pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo prijímateľa.

Indikatívny rozpočet celej schémy je vo výške 5 miliónov eur, pomoc je možné poskytnúť najneskôr 31. decembra 2015.

Najmenej €5000, až do 70 % výdavkov

Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci prijímateľovi je 5 000 eur. Maximálne výška pre jediný podnik nesmie podľa pravidiel schémy de minimis v priebehu troch fiškálnych rokov presiahnuť sumu 200 000 eur.

Za predpokladu dodržania tejto maximálnej výšky pomoci je maximálna intenzita príspevku stanovená nasledovne :
mikro- a malý podnik na Strednom a Východnom Slovensku – 70 % oprávnených výdavkov, stredný podnik na Strednom a Východnom Slovensku – 60 %,
mikro- a malý podnik na Západnom Slovensku (okrem Bratislavského kraja) – 60 % oprávnených výdavkov, stredný podnik – 50 %.

Oprávnené projekty

Pomoc je určený na viacero kategórií projektov. Jednak ide o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a nadväzujúcich služieb, a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov, rekonštrukciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov a tiež systémov osvetlenia.

Príspevok sa tiež poskytuje na zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia jej spotreby, na modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov, a systémov vonkajšieho osvetlenia areálov.

24. jún 2014 |   © energia.sk

Štátne dotácie na solárne panely

Informácia: Žiadosti o dotácie na obnoviteľné zdroje pre občanov Slovenska z prostriedkov EÚ budú môcť podávať občania Slovenska pravdepodobne v druhom polroku 2014 po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí, ktorú vyhlási MHSR. Výzva bude zverejnená v médiach. Bližšie informácie ako postupovať pred a po uplatnení žiadosti, budeme publikovať v čase vyhlásenia výzvy.

Slováci môžu dostať peniaze na vlastnú elektrinu. Od únie

Bratislava – Slováci si budú môcť vyrábať vlastnú elektrinu a Európska únia im na to prispeje. Ak sa domácnosť rozhodne umiestniť si na strechu napríklad slnečný panel, mohla by na jeho kúpu získať dotáciu približne vo výške 1 500 eur.
Štát preto v týchto týždňoch rokuje s Bruselom o tom, aby sme z nášho balíka eurofondov mohli vyčleniť sumu na podporu malých elektrární na strechách súkromných domov. Podľa informácií HN by na to únia mohla dať desiatky miliónov eur. „Ďalšie podrobné podmienky a rámce poskytnutia budú rozpracované až po schválení operačného programu Európskou komisiou,“ odkázal hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano. Práve tento rezort by mal tieto peniaze v budúcnosti rozdeľovať.

Možno už v lete
Podľa neoficiálnych informácií by ľudia mohli žiadať o podporu už od prvého júla. V praxi by domácnosť s priemernou spotrebou mohla vďaka vlastnému zdroju elektriny ušetriť 300 eur ročne. Znamená to, že investícia do slnečných panelov by sa jej vrátila približne po ôsmich rokoch.
„Finančná podpora bude nastavená v takej výške, aby sa návratnosť prostriedkov na vybudovanie zdroja s výkonom od 2 do 3 kW pohybovala na úrovni 7 až 10 rokov,“ potvrdil podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny (Smer-SD). Práve exminister dopravy prišiel ešte minulý rok s nápadom dotovať malé strešné elektrárne.

Ako štát podporí malé strešné elektrárne
Domácnosti budú môcť žiadať o jednorazovú dotáciu približne 1 500 eur.
Investícia do elektrárne by sa im tak mala vrátiť do 7 až 10 rokov.
Štát preto rokuje o využití desiatok miliónov z eurofondov.
Zdroj:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Link

Malé rodinné elektrárne

Domácnosti, ktoré sa rozhodnú pre inštaláciu malej fotovoltickej elektrárne s výkonom do 10 kW, čaká podstatne menej administratívy ako v minulosti. Platí to pre výrobcov elektriny v tzv. malom zdroji, ktorých ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5 násobok ich 12-mesačnej skutočnej spotreby. Každá domácnosť si preto bude musieť zvážiť, aký výkon si dá nainštalovať, pretože podmienkou je, že väčšinu elektriny musí priamo spotrebovať.

Podmienkou tiež je, že nebude žiadať o doplatok za vyrobenú elektrinu, čo sa v zmysle zákona o energetike považuje už za podnikanie a na takých výrobcov sa výhody nevzťahujú.

Domácnostiam časť nákladov na pripojenie bude hradiť distribučná spoločnosť. Majitelia malých zdrojov nemusia predkladať výkazy o výrobe elektriny. Vďaka meracím zariadeniam budú informácie Operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) nahlasovať priamo distribučné spoločnosti. Na rozdiel od podnikania s fotovoltikou, pri ktorom vybavovanie pripojenia trvá i niekoľko mesiacov, v prípade malých zdrojov to trvá len niekoľko dní.

Distribučným spoločnostiam sa už nepodáva žiadosť o pripojenie, ale len oznámenie o pripojení, na ktoré musí táto spoločnosť reagovať do 5 pracovných dní. Predtým treba však získať od distribučnej spoločnosti kladné stanovisko, distribútor je povinný vystaviť ho do 10 dní od doručenia žiadosti. Distribučné spoločnosti môžu odmietnuť pripojenie iba z dôvodu nedostatočnej kapacity. Ak žiadosti spoločnosť vyhovie, domácnosť má šesť mesiacov na inštaláciu malého zdroja.

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá podporuje inštalovanie malých rodinných elektrární, je účinná od začiatku tohto roka. Informácie o jej uplatnení v praxi uverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra na svojej webovej stránke www.siea.sk.

Copyright © TASR 2014