EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Ako si výrobca postráži MRK u ZSDIS?

Ako si výrobca postráži MRK u ZSDIS?

Na naše dotazy k minitorovaniu a neskôr fakturovaniu prekročenia MRK výrobcom odpovedá p. Marian Kapec, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Západoslovenská distribučná, a.s.

EW: Distribučné sústavy sú dynamickým technickým organizmom, kde pre ich správnu funkciu platia pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Jedným z nich je definícia maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej MRK). MRK je stanovené samostatne pre odberateľov aj výrobcov. Súčasná legislatíva – vyhlášky ÚRSO aj cenové rozhodnutia – majú jasné pravidlá na dodržiavanie MRK a platby za prekročenie. V prechodnom období od 1. 1. do 30. 6. budete monitorovať prekročenie MRK výrobcu. Akým spôsobom sa výrobca dozvie, že prekročil MRK?

MK: Výrobca elektriny bude a môže byť informovaný o prekročení MRK viacerými spôsobmi:

  • Výrobcom, ktorým bude vystavená faktúra za tarifu za prístup do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“) za odovzdávacie miesto, bude informácia o prekročení MRK a hodnote prekročenia oznámená priamo ako fakturačná položka s nulovou cenou / sankciou na predmetnej faktúre
  • Výrobcom, ktorým nebude v danom mesiaci vystavená faktúra za tarifu za prístup do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy za odovzdávacie miesto a bude v danom mesiaci  namerané prekročenie MRK, naša spoločnosť odošle informačný list o prekročení MRK s hodnotou prekročenia
  • Všetci výrobcovia, t.z. aj tí, ktorí neprekročili hodnotu MRK a teda nebudú informovaní žiadnou písomnou formou, môžu informácie o nameranom maximálnom výkone sledovať prostredníctvom aplikácie diportal.sk:
    • Registrovaný užívateľ má k dispozícií všetky namerané dáta – hodnoty registrov a tiež hodnoty nameraných výkonov v 15-minútovom rozlíšení – teda intervalové dáta.
    • Dáta je možné generovať do xls formy  a uložiť v prostredí vlastného PC na ďalšiu prácu s nimi, teda, aj na sledovanie a vyhodnotenie maximálne nameraných údajov za zvolené obdobie. Dáta sú k dispozícií vždy s 1-dňovým oneskorením. Intervalové dáta sú poskytované historicky za ucelený kalendárny rok dozadu.

Pre efektívne vyhodnotenie dát je potrebné sledovať celý priebeh dát, nielen jednu – vyhodnotenú hodnotu – teda fakturačne vyhodnotenú hodnotu výkonu, ako prekročenú, nakoľko v danom fakturačnom časovom intervale je možné, že prekročenie MRK nastalo viac krát, v rôznych časoch, teda nielen v jednej konkrétne vyhodnotenej 15 – minúte. Ak by ste pri prípadnom otestovaní diportalu mali viac otázok, prípadne mi dali akúkoľvek spätnú väzbu naň, budem Vám vďačný.

EW: Väčšina výrobcov je vybavená na odbernom a odovzdávacom mieste digitálnym meraním elektrických veličín oboma smermi – výroby (a dodávky) aj odberu. Pri väčších výrobcoch je zvyčajne MRK výrobcu značne väčšia ako MRK ich spotreby. Avšak u malých výrobcov, napr. domácnosť, je pravdepodobnejšie, že MRK odberu (spotreby) je vyššia ako MRK výroby. Čo by podľa vás mal výrobca spraviť, aby prekračovaním MRK neohrozoval vašu sústavu?

MK: Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pri výrobe, uvedená v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorú prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervuje výrobcovi elektriny je vo výške, ktorá zodpovedá súčtu celkového inštalovaného elektrického výkonu zariadení na výrobu elektriny a ktorú prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervuje výrobcovi elektriny bez ohľadu na to, či zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej sústavy prevádzkovateľ distribučnej sústavy dodáva celý inštalovaný elektrický výkon, jeho časť, alebo do distribučnej sústavy prevádzkovateľ distribučnej sústavy nedodáva žiaden elektrický výkon.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervuje výrobcovi elektriny v distribučnej sústave pre zariadenie na výrobu elektriny maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške, ktorá zodpovedá celkovému inštalovanému elektrickému výkonu zariadenia na výrobu elektriny, nakoľko zariadenie na výrobu elektriny je spôsobilé takúto hodnotu výkonu maximálne do distribučnej sústavy dodať a takýmto výkonom distribučnú sústavu ovplyvňovať. Zariadenie na výrobu elektriny ovplyvňuje kvalitatívne parametre elektriny v distribučnej sústave, skratový výkon v distribučnej sústave, zmeny napätia v distribučnej sústave, nesymetriu, vyššie harmonické, fliker, úroveň signálov HDO atď.

Výrobca by mal vykonať také technické opatrenia, ktoré zabránia, aby výkon dodávaný do sústavy prekročil definovanú úroveň MRK. Technické riešenie však závisí od konkrétnych technických podmienok daného výrobcu.

Dňa 1. 1. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 371/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. (ďalej len „Novela pravidiel trhu“). Novelou pravidiel trhu s elektrinou došlo okrem iného aj k doplneniu nového odseku 20 do § 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“). Podľa § 7 ods. 20 Pravidiel trhu s účinnosťou od 01.01.2017 platí, že: „Prekročenie kapacity, dodávky alebo odberu jalovej elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste zraniteľného odberateľa podľa § 2 písm. l) zákona nie je obsahom vyúčtovania distribúcie elektriny.“ Z uvedeného vyplýva, že ak výrobca ako obchodný partner bude zraniteľným odberateľom podľa § 2 písm. l) zákona nebude obsahom vyúčtovania tarifa za prekročenie kapacity ani na odbernom ani na odovzdávacom mieste.

EW: Ako už bolo spomenuté, prevádzkovanie regionálnej distribučnej sústavy je komplexná a zodpovedná činnosť. Na jej bezproblémovom chode závisia množstvá aktivít a aj životov. Akým spôsobom vidíte, že by výrobcova elektriny z OZE a KVET mohli aktívne prispieť k stabilnejšej prevádzke vašej sústavy?

MK: Vo všeobecnosti dodržiavanie stanovených pravidiel a aktívna diskusia o legislatívnych zmenách tak, aby boli vykonateľné a dávali aj technický význam. Výrobcovia elektriny by mali za každých okolností dodržiavať technické podmienky pripojenia zadefinované v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy a udržiavať zariadenie na výrobu elektriny v riadnom technickom stave v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, zjednodušene  udržiavať stabilnú prevádzku zariadenia na výrobu, dodržiavať technické parametre daného výrobného zariadenia, dodržiavať definovaný pravidelný údržbový cyklus, dodržiavať hodnotu účinníka v stanovených medziach, vyhnúť sa hraničným prevádzkovým stavom, ktoré môžu vyústiť k vzniku prevádzkovej poruchy a ohroziť nepretržitosť dodávky elektrickej energie ostatným odberateľom.

EW: ďakujem veľmi pekne za odpovede.

Pevne verím, že aj vďaka tejto mini sérii článkov sa výrobcovia vyhnú zbytočným nákladom na prevádzkovanie svojej výroby a tým prispejú k stabilite distribučných sústav.

ZDROJ: http://www.energiaweb.sk

Kocmunda

Website: