EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

SIEA preplatila prvé poukážky zhotoviteľom

SIEA preplatila prvé poukážky zhotoviteľom

Slovenská inovačná a energetická agentúra preplatila oprávneným zhotoviteľom prvých 43 poukážok na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v celkovej hodnote vyše 88-tisíc €.


„Čakáme na ďalšie žiadosti. Radi by sme čo najskôr preplatili čo najviac z ostatných 970 už vydaných aktívnych poukážok, pretože od preplatenej sumy nepriamo závisí aj výška alokácie v 2. kole,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Prostriedky na národný projekt Zelená domácnostiam pochádzajú z Operačného program Kvalita životného prostredia, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Uvoľňujú sa postupne, v závislosti od čerpania. Ak o poukážky požiadajú domácnosti, ktoré len zvažujú investíciu, prípadne ju chcú realizovať až o niekoľko mesiacov neskôr, prostriedky sú zbytočne zablokované pre iných už pripravených žiadateľov. S cieľom podporiť čo najviac inštalácií a umožniť čerpanie podpory pripraveným SIEA plánuje upraviť termín realizácie inštalácií. Zatiaľ čo poukážky vydané v 1. kole je nutné využiť do 6 mesiacov od vydania, v 2. kole bude platnosť poukážok kratšia. Dôvodom je aj blížiaca sa vhodnejšia sezóna pre inštalácie.

BA-liščie-údolie2

SIEA preplatila poukážky k takmer všetkým doručeným žiadostiam od zhotoviteľov. Takmer polovica preplatených poukážok sa týkala solárnych kolektorov, necelá tretina tepelných čerpadiel. Kotlov na biomasu a fotovoltických systémov sa týkalo do päť poukážok. „Oceňujeme pripravenosť a ochotu zhotoviteľov podieľať sa na projekte Zelená domácnostiam, no radi by sme upozornili na najčastejšie problémy, ktoré sa pri kontrole žiadostí vyskytli. Z predkladaných dokumentov musí jednoznačne vyplývať, kto, kedy, kde a aké zariadenie v domácnosti nainštaloval,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

 

Nevyhnutnou prílohou žiadosti o preplatenie poukážky je doklad o uvedení zariadenia do prevádzky. Na niektorých dokladoch chýbali podpisy odborne spôsobilej osoby, na iných podpis zástupcov domácností. Na faktúre za dodávku a montáž zariadenia nie je nutné uvádzať detailné členenie na najmenšie položky. Vhodné nie je ani zjednodušené označenie iba inštalovaného zariadenia ako predmetu fakturácie. Oprávnené výdavky treba špecifikovať jasne a zrozumiteľne, rozlíšené musia byť takým spôsobom, aby bolo možné posúdiť ich oprávnenosť a overiť ich súlad so všeobecnými podmienkami poskytnutia podpory. Faktúra by mala obsahovať aj podpis osoby zodpovednej za jej vystavenie a pečiatku, ak sa používa. Podrobnejšie informácie k faktúram a dokladom o inštalácii a uvedení zariadení do prevádzky budú súčasťou usmernení, ktoré SIEA pre zhotoviteľov pripravuje. Z osobitných podmienok projektu vyplýva, že súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky musia byť aj fotografie zrealizovanej inštalácie, medzi ktorými je aspoň jedna fotografia výrobného štítku zariadenia s uvedeným výrobným typom. Ak je rovnakých zariadení viac, stačí jedna fotografia štítku z každého druhu. Účelom fotografií je overiť, či deklarované zariadenie bolo skutočne nainštalované pred predkladaním žiadosti o preplatenie poukážky.

 

Domácnosti môžu v rámci projektu využiť služby 570 oprávnených zhotoviteľov. Z nich sa 370 venuje fotovoltike, vyše 300 solárnym kolektorom, viac ako 140 tepelným čerpadlám a takmer 100 kotlom na biomasu.

Zdroj : zelenadomacnostiam.sk

Kocmunda

Website: