Podpora výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov.

Oficiálne ešte nie sú jasné podmienky ako bude možné využiť štátnu dotáciu na solárne panely, solárnu elektráreň, alebo solárny termický systém.

Podľa aktuálne platnej a plánovanej legislatívy nebude ďalej možné si faktúrovať doplatok za celú vyrobenú ee či nárokovať si na výkup prebytkov za cenu na krytie strát.
Termín, výška dotácie ani presný spôsob podpory ešte nie sú oficiálne potvrdené a zverejnené.
Pravdepodobný termín na čerpanie dotácie je rok 2015.

 

Od 1.1.2014 Výrobca elektriny z malého zdroja po splnení stanovených podmienok bude mať zaručené bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v existujúcom odbernom mieste, pričom prevádzkovateľ príslušnej distribučnej sústavy musí zabezpečiť bezplatnú montáž meradla na zápočtové meranie odobratej a dodanej energie medzi fázami v reálnom čase a rozpínacieho zariadenia pre prípad straty napätia v distribučnej sústave. Povinnosťou výrobcu malého zdroja bude oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pripojenie vrátane predpísaných dokladov. Výrobca z malého zdroja zároveň dodáva prebytky elektriny do distribučnej sústavy bezplatne. Cieľom je podporiť dimenzovanie malých zdrojov tak, aby prioritne pokrývali vlastnú spotrebu.
Ďalej je vhodné zvážiť zavedenie dodatočného bonusu pre tých výrobcov, ktorí svoj malý
zdroj doplnia systémom akumulácie vyrobenej energie a tým ďalej optimalizujú prevádzku malého zdroja a znížia prienik vyrobenej energie naspäť do sústavy.

EU-POWER, s.r.o. je CERTIFIKOVANÁ FIRMA MINISTERSTVOM HOSPODÁRSTVA PRE:
Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:
fotovoltické elektrárne,
fotovoltické elektrárne pre priamu výrobu tepla.

Aktuálne sadzby

fotovoltické panely (v rodinných domoch)
1 100 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
1 100 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
max. výška podpory 2 450 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

veterná turbína (v rodinných domoch)
1 400 €/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu)
1400 € + 1000 €/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu
max. výška podpory 2 900 € na inštaláciu + max. 1 575 € bonus za akumuláciu

tepelné čerpadlo (v rodinných domoch)
370 €/kW výkonu
max. výška podpory 3700 € na inštaláciu

slnečné kolektory
rodinný dom – 500 €/kW; max. 1750 € na inštaláciu
bytový dom – 450 €/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 € + 350 €/kW, ak výkon presiahne 20 kW; max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt

kotol na biomasu
rodinný dom – 100 €/kW, max. 1500 €
bytový dom – 50 €/kW, max. výška v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt

———————————————————————————————————————————–
Dňa 3. júla 2013 schválila vláda SR na návrh podpredsedu vlády SR pre investície svojím
uznesením č. 347/2013 Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie,
ktorá má za cieľ podporiť domácnosti pri vlastnej výrobe energie. Koncepcia navrhla prístup
k legislatívnej aj finančnej podpore rozvoja malých zdrojov energie, ktoré sú určené najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností bez negatívneho vplyvu na stabilitu distribučných sústav a s efektom finančných úspor pre prevádzkovateľov malých zdrojov.
Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie je súčasťou návrhu
Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020, ktorá bude čoskoro predložená na rokovanie vlády SR a následne na schválenie EK. Zámerom je zahrnúť do operačného programu Kvalita životného prostredia možnosť podpory pre domácnosti, ktoré si inštalujú malý zdroj výroby energie.

Navrhovaná finančná podpora sa bude týkať:

Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:
fotovoltické elektrárne,
fotovoltické elektrárne pre priamu výrobu tepla,
malé veterné turbíny.

Výstavba zariadení na výrobu tepla s využitím OZE:
slnečné kolektory,
kotly na biomasu,
tepelné čerpadlá.

Legislatívne zlepšenie podmienok pripájania pre domácnosti

Zmena legislatívy, ktorá je účinná od začiatku tohto roka, prináša zjednodušenie pripojenia zariadenia na výrobu elektriny. V § 4a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa výrobcovi elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 10 kW po splnení určitých podmienok garantuje bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy a bezplatná montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu v reálnom čase. Takéto meranie znamená, že domácnosť zníži svoju spotrebu elektriny od dodávateľa len vtedy, ak ju vyrába v čase vlastnej spotreby. Nie je
možné započítať elektrinu vyrobenú v domácnosti, ktorá bola dodaná do distribučnej sústavy s elektrinou, ktorá bola spotrebovaná v inom čase. Schválená Koncepcia v tejto súvislosti uvádza, že zápočtové meranie s ročným zúčtovacím intervalom na Slovensku je veľmi problematické a nevýhodné, nestimuluje koncových odberateľov k šetreniu a akumulácii energie a spôsobuje straty distribučným spoločnostiam s priamym negatívnym vplyvom na celkovú cenu elektriny.

Predpokladáme jednoduchý administratívny proces. Naším zámerom je presadiť, aby oprávnený prijímateľ príspevku (majiteľ malého zdroja) vyplnil iba predpísanú Žiadosť o pridelenie príspevku na podporu výroby z OZE. Prílohu k žiadosti bude tvoriť v prípade zariadení na výrobu elektriny pomocou malých OZE najmä kópia certifikátu alebo vyhlásenia o zhode na zdroj, faktúra o zakúpení zariadenia,
dodací list s osvedčením o montáži od držiteľa osvedčenia z MH SR a preukázanie vzťahu
k nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie inštalované (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.).

Záver

Na obdobie 2014 – 2020 je na podporu malých OZE alokovaná čiastka 100 miliónov eur. Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok pre poskytnutie pomoci ako aj samotného mechanizmu, na základe ktorého bude pomoc poskytovaná, budú zverejnené koncom I. polroku 2014, po schválení nadradených dokumentov (najmä operačného programu Kvalita životného prostredia).

Štátna dotácia na solárne zariadenie do 10 kWp.

Štátna dotácia na solárne termické systémy.

Malé rodinné elektrárne do 10 kW majú zelenú

Skrátenie času na vybavovanie pripojenia a menej byrokracie. To sú zákonom stanovené výhody malého zdroja na výrobu elektriny, ktoré môžu využívať od 1. januára 2014 domácnosti, ak väčšinu vyrobenej elektriny spotrebujú sami a zariadenia im nainštalujú inštalatéri s osvedčením.

Zmeny v podpore OZE

Formy podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie sú stanovené v zákone č. 309/2009 Z. z. Práve jeho novelizácie reagovali na fotovoltický boom, keď na Slovensku v krátkom čase vzniklo vďaka výhodným na 15 rokov garantovaným cenám za výkup elektriny viacero veľkých slnečných elektrární. Odvtedy sa veľa zmenilo. Trh s fotovoltikou v posledných dvoch rokoch stagnoval. Mnohí, ktorí chceli v tejto oblasti investovať, si to nakoniec rozmysleli, alebo stále vyčkávajú. Dôvodov je viacero.

Ako sa predpokladalo, s klesajúcimi nákladmi na technológiu sa postupne obmedzovala aj podpora. na ktorú majú nárok už len fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom do 30 kW. Aj to iba v prípade, ak sú umiestnené na budovách, či už na streche alebo na fasáde. Viacerí z nových žiadateľov však nedostali súhlas na pripojenie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Zamietavé stanoviská k žiadostiam o pripojenie sú väčšinou zdôvodňované nutnosťou vykonať štúdie pripojiteľnosti a udržaním bezpečnosti a stability distribučnej sústavy. Tzv. malé zdroje na výrobu elektriny, z ktorej väčšinu spotrebujú priamo domácnosti, by však podľa Juraja Kubicu z kancelárie podpredsedu vlády SR pre investície mali dostať pri pripájaní zelenú.
Čo je „malý zdroj

Podstatne menej administratívy ako v minulosti čaká domácnosti, ktoré sa od januára 2014 rozhodnú pre inštaláciu malej fotovoltickej elektrárne s tým, že nebudú žiadať doplatok. To platí pre výrobu elektriny v tzv. malom zdroji s inštalovaným výkonom elektriny do 10 kW výrobcom, ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5 násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby. No každý si bude musieť poriadne zvážiť, aký výkon si dá nainštalovať, pretože bude chcieť väčšinu elektriny spotrebovať priamo v domácnosti. Je to možné, ak domácnosť upraví svoje správanie a zváži investíciu do akumulačného zdroja, v ktorom bude môcť prebytok elektriny vyrobenej cez deň za slnečného počasia uskladňovať, aby ju mohla využiť neskôr.
Fotovoltika večer

Práve optimalizovanie spotreby a výroby elektriny môže podľa energetického konzultanta Petra Štibraného z poradenského centra SIEA v Banskej Bystrici zásadne ovplyvniť nielen ekonomiku celej investície, ale aj komfort domácnosti pri využívaní vyrobenej elektriny. „Nesystematický prístup je v mnohých prípadoch dôvodom komplikácií, pri ktorých jednotlivé časti systému dostatočne nespolupracujú a domácnosť zásadne obmedzujú, ” zdôraznil P. Štibraný. Ako dodal, technických možností, ako tomu predísť, je veľa. Pri kvalitnej projektovej príprave môže v jednej domácnosti bez problémov popri sebe fungovať aj viacero spôsobov využívania obnoviteľných zdrojov energie.
Výhody bez doplatku

„Kto chce za vyrobenú elektrinu doplatok, je v zmysle zákona o energetike podnikateľom. Výhody malého zdroja sa týkajú len takých výrobcov elektriny, ktorých výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie,” zdôraznila K. Šoltésová. Týmto časť nákladov na pripojenie hradí distribučná spoločnosť. Majú nárok na bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy, bezplatnú montáž meradla započítavajúceho v reálnom čase vyrobenú a dodanú elektrinu a bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave. Podľa Pavla Šimona zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu je veľkou výhodou, že majitelia malých zdrojov nemusia predkladať výkazy o výrobe elektriny. Vďaka meracím zariadeniam budú informácie Operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) nahlasovať priamo distribučné spoločnosti.

Naopak, vlastníci podnikatelia musia aj pri menších výkonoch zasielať OKTE 5-ročné plány o výrobe elektriny, ale aj ročné a mesačné plány a hlásenia. Vyžaduje sa napríklad aj potvrdenie o pôvode elektriny, registrácia výrobcu ako platiteľa dane a podávanie daňových priznaní. Navyše, každý rok musia podnikatelia podpisovať novú zmluvu na doplatok a samostatnú zmluvu na výkup elektriny za cenu elektriny na straty.
Ako vybaviť pripojenie malého zdroja

Na rozdiel od podnikania s fotovoltikou, pri ktorom vybavovanie pripojenia trvá i niekoľko mesiacov, v prípade malých zdrojov zákon distribučným spoločnostiam presne stanovuje maximálne reakčné lehoty. Zvyčajne trvajú len niekoľko dní. Aby mohol byť malý zdroj pripojený a distribučné spoločnosti bezplatne v zákonom stanovených termínoch nainštalovali spomínané zariadenia, musia byť splnené základné podmienky. Podľa prvej celkový inštalovaný výkon malého zdroja nesmie presiahnuť hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jedenej fáze. Splnenie ďalších podmienok musia preukázať tromi prílohami k oznámeniu o pripojení. Prvá potvrdzuje, že v mieste pripojenia je dostatočná rezervovaná kapacita. Druhá príloha je dokladom, že fotovoltická elektráreň sa skladá z komponentov, ktoré majú vyhlásenie o zhode. Do tretice sa predkladá potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov.
Bez formulárov

Dôležité je, že distribučným spoločnostiam sa už nepodáva žiadosť o pripojenie, ale len oznámenie o pripojení, na ktoré musí táto spoločnosť reagovať do 5 pracovných dní. Aby bolo možné podať oznámenie o pripojení, v prvom rade treba získať od distribučnej spoločnosti kladné stanovisko k dostatočnej rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja. Ak ho dostane, má šesť mesiacov na jeho inštaláciu. Aby bolo vybavovanie čo najkratšie, zákon explicitne hovorí, že stanovisko musí distribútor vystaviť do 10 dní od doručenia žiadosti o jeho vydanie.

No hoci formuláre žiadostí o toto stanovisko mali všetky distribučné spoločnosti sprístupniť od januára 2014, v čase konania diskusného fóra – v polovici februára – tak urobila na svojej stránke iba Východoslovenská distribučná, a.s.. Na pretrvávajúce komplikácie pri komunikácii s distribučnými spoločnosťami sa sťažovali viacerí účastníci fóra. „Ak narazíte na problémy, odporúčam napísať sťažnosť alebo oznámenie Sekcii energetiky Ministerstva hospodárstva SR a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,” uviedol počas diskusného fóra J. Kubica. Ako zdôraznil, distribučné spoločnosti môžu odmietnuť pripojenie iba z dôvodu nedostatočnej kapacity. „Ale z iných ustanovení prevádzkového poriadku distribučnej sústavy vyplýva pre distribútora povinnosť v nasledujúcich mesiacoch rozšíriť pripájacie kapacity, takže sa môže predĺžiť termín pripojenia, ale nemôže znemožniť pripojenie, ak domácnosti splnia ostané kritériá,” dodal. Zároveň záujemcom o inštaláciu malého zdroja odporúčal, aby na obálku oznámenia napísali výrazným textom, že je to oznámenie o pripojení malého zdroja podľa § 4 a) zákona č. 309/2009 Z. z., aby bolo jasné, že to nie je žiadosť o pripojenie zdroja do distribučnej sústavy.
Dôraz na kvalitu a odbornosť pri inštalácii

Novinkou pri vybavovaní pripojenia malého zdroja je potvrdenie o vykonaní odbornej montáže osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov. „Nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie sa preukázalo, že mnohí technici síce majú skúsenosti s podobnými zariadeniami, ale obnoviteľné zdroje energie majú špecifiká, ktoré neboli pri inštaláciách zohľadnené,” vysvetlila dôvod, prečo sa na kvalitu inštalácií kladie dôraz, riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslava Šoltésová. Ako dodala, povinnosť zaviesť vzdelávanie pre inštalatérov zariadení na využívanie OZE vyplynula zo smernice 2009/28/ES. Osvedčenia si majú jednotlivé členské krajiny Európskej únie navzájom uznávať. Získaniu osvedčenia predchádza odborná príprava a úspešné absolvovanie skúšok. Zoznam vyškolených odborníkov s osvedčením zverejňuje na svojej internetovej stránke ministerstvo hospodárstva. Medzi prvé patrili školenia a skúšky súvisiace s inštaláciou tepelných čerpadiel. Začiatkom roka 2014 mohli získať osvedčenie aj špecialisti na inštaláciu fotovoltických systémov a termických solárnych systémov.
Dotácie pre domácnosti

Využívanie inštalatérov s osvedčením by malo byť v budúcnosti samozrejmou podmienkou pri každej žiadosti o podporu využívania obnoviteľných zdrojov z verejných zdrojov. Týkať by sa to malo aj pripravovaného mechanizmu finančných príspevkov pre domácnosti na podporu inštalácie zariadení využívajúcich OZE, na ktorý vláda plánuje vyčleniť 100 miliónov €. J. Kubica z Úradu vlády SR potvrdil zámer vyplácať domácnostiam jednorazové príspevky na inštaláciu malých zdrojov OZE do 10 kW zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. Podľa J. Kubicu by malo ísť o prvý mechanizmus, ktorý umožní využiť prostriedky Európskej únie priamo domácnostiam. Skúsenosti v tejto oblasti majú už Poliaci, Česká republika sa podobnú možnosť tiež snaží uplatniť. „Výška podpory pre jednu domácnosť zatiaľ nebola pevne stanovená, detailné podmienky sa budú schvaľovať v nasledujúcich mesiacoch,” zdôraznil J. Kubica. Už teraz je jasné, že žiadatelia o dotácie nebudú môcť rátať so žiadnou inou finančnou podporou od štátu. Nemôžu teda žiadať doplatok za vyrobenú elektrinu z OZE, ani predávať prebytky elektriny do distribučnej siete.