Dotácie na obnoviteľné zdroje energie.

Dotácie sú poskytnuté na nasledovné typy produktov:

slnečné kolektory,

fotovoltické panely,

tepelné čerpadlá

Každý mesiac je vyhlásené aspoň jedno kolo samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla.

Časový harmonogram kôl zverejňuje SIEA na svojej web stránke zelenadomacnostiam.sk.

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Dotácie pre fotovoltické systémy.

BENQ-AUO

 SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME

500 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,

 

maximálna výška podpory je 1 500 € na inštaláciu.

 

 

Dotácie pre Slnečné kolektory

WHT_Heiztechnik-TopSon-F3-1

SADZBY A MAXIMÁLNE VÝŠKY PODPORY HODNOTY POUKÁŽKY

Druh nehnuteľnosti / zariadenie Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
slnečný kolektor v rodinnom dome bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
400 €/kW 1 400 € 440 €/kW 1 540 € 500 €/kW 1 750 €

 

Dotácie pre Tepelné čerpadlá

IDM_Waermepumpe

SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU TEPELNÉHO ČERPADLA V RODINNOM DOME

Hodnota poukážky je závislá do výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia tak, ako sú definované vo Všeobecných podmienkach v článku E.

Domácnosť v rodinnom dome deklaruje splnenie podmienok uprednostnenia čestným vyhlásením pri podaní žiadosti o vydanie poukážky. Overenie splnenia podmienky je predmetom kontroly zo strany SIEA.

Základná sadzba pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla, maximálna výška podpory je 2 720 € na inštaláciu.

 

Druh nehnuteľnosti / zariadenie Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
tepelné čerpadlo v rodinnom dome bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
272 €/kW 2 720 € 299 €/kW 2 992 € 340 €/kW 3 400 €