EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Fotovoltaická elektráreň FVE

FVE je zariadenie, ktoré slúži na výrobu elektrickej energie

Systém môže byť jednofázový, alebo 3 fázový. Takýto fotovoltický solárny systém slúži primárne pre vlastnú spotrebu. Základom sú Fotovoltické solárne panely, ktoré sa navzájom prepoja.
Elektrická energia získaná z týchto panelov je vedená do meniča, ktorý ju transformuje na sieťové napätie 240V. Transformované napätie je pripojené za hlavný istič v RHD (rozvádzač domový hlavný).
solarny system