EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Stredoslovenská distribúcia a pripájanie malých zdrojov

Stredoslovenská distribúcia a pripájanie malých zdrojov

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., (SSE-D) ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) v súčasnosti bežne povoľuje pripájanie malých zdrojov do 10 kW pre sektor domácnosti. Pre takýto zdroj platí podmienka, že elektrina vyrobená takýmto zdrojom je určená výhradne na vlastnú spotrebu odberného miesta, do ktorého je toto zariadenie na výrobu elektriny pripojené. Za týmto účelom musí prevádzkovateľ malého zdroja vykonať také technické opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie tejto podmienky.

Pri fotovoltických zariadeniach je nutnou podmienkou existencia nehnuteľnosti (so strechou alebo obvodovými múrmi pre inštaláciu fotovoltického zariadenia – FVZ), pričom táto nehnuteľnosť musí byť zapísaná v katastri nehnuteľnosti súpisným číslom.

Nemáme žiadny zoznam „schválených“ invertorov, či už ide o klasické alebo hybridné, pokiaľ žiadateľ predloží certifikát o zhode na invertor a generátor.

Podstatné je, aby inštalované zariadenia malého zdroja spĺňali nami stanovené podmienky, z ktorých ako najdôležitejšiu uvádzame:

– Invertor musí mať integrovanú sieťovú ochranu (napäťovo frekvenčnú), ktorá zabezpečí odpojenie zdroja od distribučnej sústavy v čase jej beznapäťového stavu. Účelom sieťovej ochrany je ochrana života a zdravia pracovníkov PDS pracujúcich na vypnutej sieti. SSE-D   pre účely sieťovej ochrany akceptuje ochrany v invertore a nepožaduje samostatné ochranné zariadenie. Uvedená možnosť neplatí pre malé zdroje, ktoré nie sú do inštalácie pripojené pomocou certifikovaného trojfázového alebo jednofázového invertora: točivé generátory veterných turbín, vodných elektrární, kogeneračných jednotiek, trojfázové (resp. dvojfázové) vyvedenie výkonu FVZ pomocou trojice (resp. dvojice) samostatných jednofázových invertorov, prípadne ak ide o kombináciu uvedených zdrojov.

Nižšie uvádzame odkaz na kompletné platné Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy na našej internetovej adrese – podmienky pre malé zdroje sú špecifikované na stranách 22 až 23:

http://www.sse.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/sluzby_zakaznikom/firmy_a_organizacie/dokumenty_na_stiahnutie/Technicke%20podmienky%20platne%20od%2001072015.pdf

Najčastejšie príčiny neschválenia žiadosti pre pripojenie malého zdroja zo strany PDS sú nasledovné:

– pri fotovoltických zariadeniach neexistencia nehnuteľnosti zapísanej v katastri súpisným číslom. Ide o administratívne ľahko napraviteľný nedostatok (zápisom skolaudovanej nehnuteľnosti do katastra, prípadne predložením Rozhodnutia stavebného orgánu o určení súpisného čísla ešte pred kolaudáciou nehnuteľnosti).

– žiadateľ o pripojenie malého zdroja nie je odberateľom elektrickej energie v domácnosti. Pre žiadateľov, ktorí chcú aj napriek uvedenému nedostatku využívať obnoviteľnú energiu, sme od 1.7.2015 v Technických podmienkach zaviedli možnosť pripojenia tzv. podporného zdroja (podmienky sú uvedené v spomínanej dokumentácii – viď na stranách 24 až 29).

Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pre schválenie žiadosti o pripojenie malého zdroja nepožaduje predloženie projektovej dokumentácie, postačuje jednopólová schéma a revízna správa.

ZDROJ:www.solarnenovinky.sk

Kocmunda

Website: