EU-POWER

O krok bližšie k nezávislosti

Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) – je drahšia.

Tarifa za prevádzkovanie systému významne ovplyvňuje koncovú cenu elektriny. Zahŕňa v sebe podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

http://www.urso.gov.sk/?q=Informačný%20servis/Informácie%20a%20usmernenia

 

Ako si výrobca postráži MRK u ZSDIS?

Na naše dotazy k minitorovaniu a neskôr fakturovaniu prekročenia MRK výrobcom odpovedá p. Marian Kapec, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Západoslovenská distribučná, a.s.

EW: Distribučné sústavy sú dynamickým technickým organizmom, kde pre ich správnu funkciu platia pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Jedným z nich je definícia maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej MRK). MRK je stanovené samostatne pre odberateľov aj výrobcov. Súčasná legislatíva – vyhlášky ÚRSO aj cenové rozhodnutia – majú jasné pravidlá na dodržiavanie MRK a platby za prekročenie. V prechodnom období od 1. 1. do 30. 6. budete monitorovať prekročenie MRK výrobcu. Akým spôsobom sa výrobca dozvie, že prekročil MRK?

MK: Výrobca elektriny bude a môže byť informovaný o prekročení MRK viacerými spôsobmi:

  • Výrobcom, ktorým bude vystavená faktúra za tarifu za prístup do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“) za odovzdávacie miesto, bude informácia o prekročení MRK a hodnote prekročenia oznámená priamo ako fakturačná položka s nulovou cenou / sankciou na predmetnej faktúre
  • Výrobcom, ktorým nebude v danom mesiaci vystavená faktúra za tarifu za prístup do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy za odovzdávacie miesto a bude v danom mesiaci  namerané prekročenie MRK, naša spoločnosť odošle informačný list o prekročení MRK s hodnotou prekročenia
  • Všetci výrobcovia, t.z. aj tí, ktorí neprekročili hodnotu MRK a teda nebudú informovaní žiadnou písomnou formou, môžu informácie o nameranom maximálnom výkone sledovať prostredníctvom aplikácie diportal.sk:
    • Registrovaný užívateľ má k dispozícií všetky namerané dáta – hodnoty registrov a tiež hodnoty nameraných výkonov v 15-minútovom rozlíšení – teda intervalové dáta.
    • Dáta je možné generovať do xls formy  a uložiť v prostredí vlastného PC na ďalšiu prácu s nimi, teda, aj na sledovanie a vyhodnotenie maximálne nameraných údajov za zvolené obdobie. Dáta sú k dispozícií vždy s 1-dňovým oneskorením. Intervalové dáta sú poskytované historicky za ucelený kalendárny rok dozadu.

Pre efektívne vyhodnotenie dát je potrebné sledovať celý priebeh dát, nielen jednu – vyhodnotenú hodnotu – teda fakturačne vyhodnotenú hodnotu výkonu, ako prekročenú, nakoľko v danom fakturačnom časovom intervale je možné, že prekročenie MRK nastalo viac krát, v rôznych časoch, teda nielen v jednej konkrétne vyhodnotenej 15 – minúte. Ak by ste pri prípadnom otestovaní diportalu mali viac otázok, prípadne mi dali akúkoľvek spätnú väzbu naň, budem Vám vďačný.

EW: Väčšina výrobcov je vybavená na odbernom a odovzdávacom mieste digitálnym meraním elektrických veličín oboma smermi – výroby (a dodávky) aj odberu. Pri väčších výrobcoch je zvyčajne MRK výrobcu značne väčšia ako MRK ich spotreby. Avšak u malých výrobcov, napr. domácnosť, je pravdepodobnejšie, že MRK odberu (spotreby) je vyššia ako MRK výroby. Čo by podľa vás mal výrobca spraviť, aby prekračovaním MRK neohrozoval vašu sústavu?

MK: Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pri výrobe, uvedená v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorú prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervuje výrobcovi elektriny je vo výške, ktorá zodpovedá súčtu celkového inštalovaného elektrického výkonu zariadení na výrobu elektriny a ktorú prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervuje výrobcovi elektriny bez ohľadu na to, či zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej sústavy prevádzkovateľ distribučnej sústavy dodáva celý inštalovaný elektrický výkon, jeho časť, alebo do distribučnej sústavy prevádzkovateľ distribučnej sústavy nedodáva žiaden elektrický výkon.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervuje výrobcovi elektriny v distribučnej sústave pre zariadenie na výrobu elektriny maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške, ktorá zodpovedá celkovému inštalovanému elektrickému výkonu zariadenia na výrobu elektriny, nakoľko zariadenie na výrobu elektriny je spôsobilé takúto hodnotu výkonu maximálne do distribučnej sústavy dodať a takýmto výkonom distribučnú sústavu ovplyvňovať. Zariadenie na výrobu elektriny ovplyvňuje kvalitatívne parametre elektriny v distribučnej sústave, skratový výkon v distribučnej sústave, zmeny napätia v distribučnej sústave, nesymetriu, vyššie harmonické, fliker, úroveň signálov HDO atď.

Výrobca by mal vykonať také technické opatrenia, ktoré zabránia, aby výkon dodávaný do sústavy prekročil definovanú úroveň MRK. Technické riešenie však závisí od konkrétnych technických podmienok daného výrobcu.

Dňa 1. 1. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 371/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. (ďalej len „Novela pravidiel trhu“). Novelou pravidiel trhu s elektrinou došlo okrem iného aj k doplneniu nového odseku 20 do § 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“). Podľa § 7 ods. 20 Pravidiel trhu s účinnosťou od 01.01.2017 platí, že: „Prekročenie kapacity, dodávky alebo odberu jalovej elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste zraniteľného odberateľa podľa § 2 písm. l) zákona nie je obsahom vyúčtovania distribúcie elektriny.“ Z uvedeného vyplýva, že ak výrobca ako obchodný partner bude zraniteľným odberateľom podľa § 2 písm. l) zákona nebude obsahom vyúčtovania tarifa za prekročenie kapacity ani na odbernom ani na odovzdávacom mieste.

EW: Ako už bolo spomenuté, prevádzkovanie regionálnej distribučnej sústavy je komplexná a zodpovedná činnosť. Na jej bezproblémovom chode závisia množstvá aktivít a aj životov. Akým spôsobom vidíte, že by výrobcova elektriny z OZE a KVET mohli aktívne prispieť k stabilnejšej prevádzke vašej sústavy?

MK: Vo všeobecnosti dodržiavanie stanovených pravidiel a aktívna diskusia o legislatívnych zmenách tak, aby boli vykonateľné a dávali aj technický význam. Výrobcovia elektriny by mali za každých okolností dodržiavať technické podmienky pripojenia zadefinované v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy a udržiavať zariadenie na výrobu elektriny v riadnom technickom stave v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, zjednodušene  udržiavať stabilnú prevádzku zariadenia na výrobu, dodržiavať technické parametre daného výrobného zariadenia, dodržiavať definovaný pravidelný údržbový cyklus, dodržiavať hodnotu účinníka v stanovených medziach, vyhnúť sa hraničným prevádzkovým stavom, ktoré môžu vyústiť k vzniku prevádzkovej poruchy a ohroziť nepretržitosť dodávky elektrickej energie ostatným odberateľom.

EW: ďakujem veľmi pekne za odpovede.

Pevne verím, že aj vďaka tejto mini sérii článkov sa výrobcovia vyhnú zbytočným nákladom na prevádzkovanie svojej výroby a tým prispejú k stabilite distribučných sústav.

ZDROJ: http://www.energiaweb.sk

Dve novembrové kolá projektu Zelená domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. €.

Dve novembrové kolá projektu Zelená domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. €

solar_domacnost

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok.
Najbližšie 4. kolo určené pre celé Slovensko bude zamerané len na fotovoltické panely. O poukážky bude možné požiadať v pondelok 21. 11. 2016 od 12.00 hod. Domácnosti z mimobratislavských krajov majú k dispozícii 2 mil. €. Pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude vyčlenených 500-tisíc €, čo podľa priemerného inštalovaného výkonu predstavuje približne 200 poukážok. Táto suma je limitovaná cieľom projektu Zelená domácnostiam, podľa ktorého by mali byť v BSK podporené fotovoltické zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom 0,75 MW. Po naplnení tohto cieľa už nebude možné vydávať poukážky na inštaláciu fotovoltických zariadení v BSK.

 

Pripravované 5. kolo projektu bude zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla len pre mimobratislavské regióny. Vyhlásené bude v utorok 29. 11. 2016 o 12.00 hod. s plánovaným rozpočtom 4 mil. €. Pre bratislavský región je kolo zamerané na podporu výroby tepla plánované v prvom štvrťroku 2017.

 

„Z reakcií neúspešných žiadateľov v 3. kole vyplynulo, že domácnosti sú pripravené na inštalácie a chcú ich využívať už túto vykurovaciu sezónu. Systém financovania národného projektu zo štrukturálnych fondov umožňuje uvoľňovať prostriedky len postupne, po menších vopred určených čiastkach, preto sme hľadali možnosti, ako ďalšie kolá vyhlásiť ešte tento rok,” vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Naďalej platí, že pre úspešnosť elektronicky podanej žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe. Domácnosti, ktoré si nie sú isté, či stihnú inštaláciu počas 4 mesiacov zrealizovať, by mali s podávaním žiadosti jednoznačne počkať na ďalšie kolá.

 

Počas doterajších 3 kôl bolo vydaných 6 493 poukážok v celkovej hodnote 14,24 mil. €. „Z vydaných poukážok zostalo nevyužitých až 27 % percent. Najčastejšou príčinou bolo, že žiadatelia neboli na inštaláciu pripravení a v mnohých prípadoch si neprečítali ani podmienky projektu,” zdôraznil S. Jurikovič vedúci oddelenia komunikácie. Opakovali sa predovšetkým chyby pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky, ktoré sa týkali miesta inštalácie a výberu zariadenia.

Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú zverejnené všetky potrebné informácie aj manuál pre domácnosti k vypĺňaniu žiadostí. V prípade akýchkoľvek otázok sú k dispozícii pracovníci SIEA.

 

Aktuálne údaje o projekte Zelená domácnostiam k 7.11.2016

 

K 7. 11. 2016 bolo uhradených a rezervovaných 4713 ks poukážok. Rezervovaných poukážok, ku ktorým ešte neboli zaslané žiadosti o preplatenie, bolo celkom 1620 ks. Žiadosť o preplatenie poukážok vydaných v 3. kole musí byť podaná do 6. 12. 2016.

 

Celkom boli k 7.11.2016 preplatené poukážky v hodnote 6,7 milióna €. Pre porovnanie štátny dotačný program v rokoch 2009 – 2011 prerozdelil podporu v hodnote 6,6 mil. €.

 

Hlavným cieľom národného projektu Zelená domácnostiam s rozpočtom 45 miliónov € je podporiť inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie s inštalovaným výkonom minimálne 55 MW. K 7.11. 2016 bol tento cieľ splnený na 31 %.

Najvyššou mierou k plneniu tohto cieľa prispeli kotly na biomasu (5,56 MW), pri ktorých je dosiaľ vynaložená podpora najnižšia (0,34 mil. €). Najmenšou mierou prispeli fotovoltické panely (2,77 MW), pri ktorých bola vynaložená podpora najvyššia (2,64 mil. €).

Brusel pripravuje sprehľadnenie energetických štítkov

Označenia energetických tried A+++, A++ a A+ sa postupne z trhu vytratia. Európskej komisii prekážajú plusové znamienka a tvrdí, že systém označovania elektrospotrebičov je dnes chaotický, zastaraný a neplní svoj efekt. V najbližších rokoch ho preto plánuje sprehľadniť a zjednodušiť. Novinky v zmene energetických štítkov odsúhlasil v úvode mesiaca aj europarlament.

V minulosti obsahovala energetická stupnica len písmená od A po G, pričom spotrebiče zaradené do kategórie A boli najúčinnejšie, a tie v skupine G najmenej účinné. Škála sa však postupne vyvíjala a dnes máme na trhu aj produkty so štítkom A+, A++ či A+++. Vznik týchto podkategórií má na svedomí vyvíjajúci sa trh, kedy takmer všetky spotrebiče spadajú do najvyššej A triedy.

Plusové znamienka k písmenu A pribudli po zmene legislatívy v roku 2010, kedy sa táto trieda mimoriadne rozrástla. Väčšina spotrebičov totiž spĺňala požiadavku najvyššej triedy. Európska komisia však chce od plusiek upustiť a v júni navrhla návrat k písmenám. Tvrdí, že znamienka sú pre ľudí mätúce, nedokážu sa v spotrebičoch orientovať a najvyššia energetická trieda sa pre nich stala neprehľadnou.

Nová stupnica bude obsahovať len sedem kategórií, a to písmená od A po G, pričom najúčinnejšie spotrebiče budú tie áčkové. Komisia si od zmien sľubuje logickejšie prerozdelenie spotrebičov a prísnejšiu kategorizáciu. Dve najvyššie energetické triedy A a B by mali byť spočiatku prázdne, čím sa má vytvoriť priestor pre výrobcov, ktorí môžu vylepšovať efektivitu svojich produktov. Štítky budú nositeľom informácie o triede energetickej efektívnosti výrobku a tiež o absolútnej spotrebe energie v kWh za jeden rok. Štítky by sa mali novým požiadavkám prispôsobiť v rozpätí od dvoch do šiestich rokov od platnosti novej legislatívy.

Európska únia počíta s tým, že aj vďaka týmto zmenám sa jej do roku 2030 podarí vylepšiť energetickú účinnosť o minimálne 72 % a ušetrí tak až 200 terawatthodín ročne.

Prvý energetický štítok sa na elektrospotrebičoch objavil v roku 1995. Ich posledná revízia prebehla v spomínanom roku 2010. Pre zákazníkov je energetická úspornosť spotrebičov dôležitým kritériom pri nákupe. Prihliadajú na ňu hlavne pri výbere veľkých domácich spotrebičov ako sú práčky, sušičky, umývačky, chladničky a pod., ktoré sú predurčené na dlhodobé používanie. Pri týchto produktoch ľudia očakávajú vyššiu úsporu, teda aj efektivitu, než napríklad pri menších produktoch.

Copyright © TASR 2016

Brusel zavádza antidumpingové clá na trojicu čínskych vývozcov solárnych panelov

Európska komisia dnes znova uvalila antidumpingové clá na troch čínskych vývozcov solárnych panelov. Exportéri podľa nej porušili podmienky dohody, ktorá im zakazuje predávať tovar lacnejšie než za stanovenú minimálnu cenu. Opatrenie sa týka firiem Osda Solar, Qixin Solar Electrical Appliance a Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech.

Tieto podniky boli súčasťou skupiny čínskych exportérov solárnych panelov, ktorí sa v roku 2013 s EK dohodli na dodržiavaní minimálnej ceny.

Komisia teraz dospela k záveru, že trojica podnikov podmienky dohody porušila, čo znamená automatické zavedenie antidumpingových ciel na ich export z Číny, uviedla agentúra Reuters.

Benq solarny panel

Dohode z roku 2016 predchádzalo uvalenie predbežných antidumpingových ciel, čím EK reagovala na sťažnosti európskych výrobcov solárnych zariadení. Tí obvinili čínske firmy, že na európskom trhu predávajú solárne panely pod výrobnými nákladmi.

Zdroj:ČTK